HACM322 Съвременни форми във визуалното изкуство

Анотация:

Курсът е посветен на съвременните форми във визуалното изкуство (пърформанс, инсталация, видео, концептуално изкуство и др.). Тези форми са утвърдени в България и имат активно присъствие в художествения живот у нас. Курсът предлага увод в спецификата и историческото им развитие, при отчитане на тяхната връзка с традиционните изобразителни изкуства. Коментират се водещи представители и тенденции; проблематизират се днешният визуален образ и неговият зрител.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

проф. Ирина Генова  д-р
доц. Боян Манчев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Притежават знания за особеностите и проблемите на съвременните форми в изкуството.

2) могат:

Умеят да анализират динамиката на съвременните форми и да контекстуализират конкретни произведения.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат базови познания по история на изкуството.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Гаймер, П. 2011. Теории на фотографията. Изток-Запад. София.

Дворянов, О. 2003. Концептуалната тенденция в съвременното изкуство. Веда Словена. София.

Манов, Б. 2003. Дигиталната стихия. Титра. София.

Марков, В. Време и видеообраз. 2012. Акад.изд. Марин Дринов. София.

Попов, Ч. 2009. Постмодернизмът и българското изкуство от 80-те – 90-те години на XXв. Български художник. София.

Стефанов, С. 2003. Авангард и норма. Агата-А. София.

Bishop, C. 2005. Installation art. Tate. London.

Buchloh, B. 2000. Neo-avantgarde and culture industry. MIT Press. Cambridge.

Dreher, T. 2001. Performance Art nach 1945. Fink. Munchen.

Godfrey, T. 1998. Conceptual art. Phaidon. London.

Goldberg, R. L. 2004. Performance: live art since the 60s. Thames & Hudson. London.

Groys, B. 2003. Topologie der Kunst. Hanser. Munchen.

Lister, M. 2003. New Media: a critical introduction. Routledge. London.

Manovich, L. 2001. The Language of New Media. MIT Press. Cambridge, Mass.

Meigh-Andrews, C. 2006. A history of video art. Berg. Oxford.

Reiss, J. 1999. From margin to center: the spaces of installation art. MIT Press. Cambridge.

Rotzler, W. 1981. Objekt-Kunst. DuMont. Koln.

Rush, M. 2003. Video art. Thames & Hudson. London.

Средства за оценяване:

реферат, тест