HACM271 Иконография на властта в европейското изкуство

Анотация:

• Курсът е посветен на един важен аспект от функционирането на изобразителното изкуство. Имайки пред вид знаковия му характер като комуникативен език, изобразителното изкуство е изработило формули за изразяването на различните отношения в обществото. Едно от най-важните отношения за структурирането на обществото е отношението власт-общество. То преминава през различни вариативни форми, в които се вплитат и други отношения като култура-авторитет-индивид-колектив… Избрана е максимално широка рамка, която да покаже развитието на различните изобразителни формули, чрез които се изразяват властовите и йерархичните отношения. Обхващат се различни периоди от историята на изкуството в Европа.

• Цели - Да развие самостоятелно мислене по отношения на смисловите послания на художествените изображения, школи, тендеции в старото и модерното изкуство на Европа.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

доц. Наталия Христова  д-р
доц. Оксана Минаева  д-р
гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• …Основните принципи на сугестиране и изказ на посланията чрез иконографските формули в изобразителното изкуство на Европа през различните епохи, периоди, школи.

2) могат:

• …Да анализират дадено произведение на изкуството, спрямо нейната иконографска формула и по този начин да свържат символиката й с определен обществен и културен контекст.

• …Да разбират и преценяват появата на различните художествени тенденции и стилове във връзка с идеологическата им значимост и интерес в обществото.


Предварителни изисквания:
• Да познават добре хронологията и периодизацията на изкуството по българските земи, Средиземноморието и Западна Европа.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Браун, П. Авторитетът и свещеното. Аспекти на християнизацията в римския

свят. С., 2000.

Браун, П. Светът на Късната Античност, 150 – 750 г. сл. Хр. С., 1999.

Бърк, П. Народната култура в зората на модерна Европа. С., 1997.

Бърк, П. Ренесансът. С., 1996.

Гагова, Кр. Кръстоносните походи и Средновековна България. С., 2004.

Гагова, Кр. Кръстоносните походи.С., 1998.

Гуревич, А. Я. Проблеми на средновековната народна култура. С., 1991.

Гуревич, А. Я. Средновековый мир – культура безмольствующего общество. М.,

1990.

Дюби, Ж. Времето на катедралите. Изкуство и общество 980 – 1420 г. С., 2004.

Кардини, Ф. Истоки средневекового рыцарство, М. 1987.

Льо Гоф, Ж. Търговци и банкери през Средновековието. С.,

Средства за оценяване:

Реферат