HACM143 Съвременни истории / следистории на изкуството

Анотация:

Целта на магистърския курс е да дискутира разказите за изкуство създавани в модерната епоха и след нея. Чрез конкретни изследователски текстове ще бъдат разгледани алтернативи от днешна гледна точка на големия наратив История на изкуството. Водещо е разбирането, че съществуват множество възможности и претенцията за единствено валиден разказ днес е неприемлива.

По-общата задача на този курс е да проблематизира производството на знание за модерното изкуство у нас и другаде, да обсъди позициите на протагонистите на това знание в началото на модерното време и днес.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

проф. Ирина Генова  д-р
доц. Боян Манчев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основните особености на историзиращи разкази за изкуството, създадени в Европа през модерната епоха;

познават основни автори на Общи истории на европейското изкуство;

запознати са с опити за големи синтези – истории на изкуството в България;

основни автори и техни съчинения, посветени на модерното изкуство в България и на Балканите

съвременни примери за алтернативни на големите синтези историзиращи разкази за изкуството

2) могат:

владеят умения за ползване на професионална терминология и ориентация по отношение на различни историзиращи текстове, отчитайки специфичния контекст и идеологическите предпоставки, при които са създадени;

могат да се позовават адекватно на професионални текстове при подготовка на магистърската си дипломна работа, както и да съпоставят различните тълкувания и подходи в тях.


Предварителни изисквания:
Познания в областта на модерното и съвременното изкуство.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

На български език:

Следистории на изкуството. Сборник от текстове, в превод от английски, немски, френски и руски език. Съставителство, предговор и научна редакция: Ирина Генова, Ангел В. Ангелов. Изд. Сфрагида, София 2001, 240 страници.

Разказвайки образа. Сборник от текстове, в превод от английски, немски, френски и полски език. Съставителство и научна редакция: Ангел В. Ангелов, Ирина Генова. Изд. Сфрагида, София 2003, 240 страници.

Модерно и съвременно: за изкуството и неговите истории. Съст. Ирина Генова. Изд. на Нов български университет. София 2010, 128 страници.

Ирина Генова. Историзиране на модерното изкуство в България през първата половина на ХХ век. Възможности за разкази отвъд модерността. Изд. Нов български университет. София 2011, 320 страници.

Средства за оценяване:

Самостоятелна работа

Презентация

Дискусия