EDMM303 Ценности и ценностно формиране

Анотация:

В началото на курса се изясняват различни аспекти на понятието „ценност“. След това се разглеждат основните видове ценности – естетически, религиозни и морални. Специално внимание се отделя на моралните ценности. Изясняват се няколко основни понятия на морала – добро, зло, задължение и добродетел. След това се хвърля мост към човешкото поведение, като се обяснява какво представляват ценностните нагласи и как се изследват те със средствата на социологията. Пример за изследване на ценностни нагласи е мащабното Европейско изследване на ценностите, в което НБУ е активен участник. Принципите, начинът на провеждане и резултатите на това изследване са предмет на специален интерес. Втората част на курса е посветена на ценностното формиране на ученика на педагогическите средства за това. Вниманието тук се съсредоточава върху третия компонент на образователната триада знания – умения – отношения (ценности и нагласи), като се отчита вътрешна свързаност и взаимна зависимост между трите компонента. Ключовите компетентности, към чието изграждане се стреми съвременното средно училище, се разглеждат с оглед на нравственото, социалното и културното им значение за обществото. Обсъждат се и въпроси за взаимодействието на училището със семейството и с други общности, оказващи силно влияние върху ценностното формиране на младия човек.

прочети още
Лидерство и мениджмънт в образованието

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р
доц. Огняна Георгиева-Тенева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• знаят:

• какво представляват ценностите

• какви са основните видове ценности и какви са техните особености

• какво представляват моралните ценности

• как се изследват ценностни нагласи

• какви са ресурсите на средното училище за формиране на ценности

• кои извънучилищни общности може да съдействат на средното училище за ценностното формиране на младия човек

• могат:

• да разбират и обясняват спецификите на различните ценностни сфери

• да анализират особеностите на моралните ценности и тяхното влияние върху поведението на човека

• да разбират и тълкуват резултатите от изследването на ценностни нагласи

• да планират различни образователни дейности за формиране на ценностни нагласи

• да предлагат възможности за сътрудничество с извънучилищни общности със силно влияние върху ценностното формиране на ученика


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Произход на понятието „ценност“. Факти и ценности. Естетически, религиозни и морални ценности.
 2. Красивото като основна естетическа ценност. Що е вкус?
 3. Свещеното като основна религиозна ценност. Световните религии и техните ценностни йерархии.
 4. Що е морал? Добро и зло. Морални задължения.
 5. Морални ценности и морални добродетели.
 6. Ценности и поведение. Как се изследват ценностни нагласи?
 7. Европейско изследване на ценностите.
 8. Текущ контрол
 9. Съвременните европейски ценности в образователна перспектива. Национални политики и норми за ценностно формиране на ученика.
 10. Училищното нравствено формиране във и извън контекста на религията.
 11. Общообразователна подготовка и познавателни ценности.
 12. Социално-гражданският ценностен потенциал на отделния учебен предмет.
 13. Естетическите ценности и средното училище .
 14. Училището и външните институции като партньори в ценностното формиране на ученика.
 15. Представяне на екипен проект.

Литература по темите:

Богданов, Б.: Европа разбирана и правена, София 2001.

Вебер, М.: Смисъл и ценност, София 1998.

Видева, Н.: Девет лекции по история на етиката, София 2005.

Витанова, Н. Диагностика и формиране на поведенчески потенциал в детска и юношеска възраст. София, 2006.

Възпитанието (съдържателни и процесуални измерения). Съст. С. Чавдарова -Костова. София, 2016.

Гадамер, Х.-Г.: Актуалността на красивото, София 2000.

Гадамер, Х.-Г.: Наследството на Европа, София 2009.

Дюркем, Е. Да мислим възпитанието. София, 2006.

Ингарден, Р.: Човекът, София 2003.

Макинтайр, А.: След добродетелта, София 1999.

Фотев, Г.: Ценности срещу безпорядък, София 2009.

Фотев, Г.: Сфери на ценностите: Лекции по аксиология и социология на ценностите, София 2012.

Фотев, Г. (съст.): Европейските ценности. Новата констелация, София 2019.

Шелер, М.: Мястото на човека в космоса, София 1991.

Списания „Педагогика“ и „Стратегии на образователната и научната политика“, издания на МОН