HACM352 Културата на Византия и Евразия

Анотация:

В курса се проследява развитието на културата на Източната римска им­перия (Византия) — наследница на Рим и на елинистичните страни на Изтока, която е била център на своеобразна духовна и материал­на култура. Византийската култура за разлика от западноевропей­ската изпитала значително по-малко въздействие на варварските народи. Нейното своеобразие се състои в това, че в нея елинистичните и рим­ските традиции се съчетавали с оригиналната, водеща началото си още от дълбоката древност култура на народите, населяващи импе­рията. Византийската култура е създание не само на гърци, но и на египтяни, сирийци, на народите в Мала Азия и Задкавказието, на племената в Крим и заселилите се в империята славяни. Известно въздействие върху византийската култура оказали и арабите. Кулртурата на Византия се разглежда в контекста на цялостното развитие на Евразийската култура.

прочети още
Цивилизациите на Евразия

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще познават развитието и отделните етапи в развитието на културата на Византия от 4. до 15. век. Влиянието на народите съставляващи империята, както и влиянието, котео тя оказва на съседните народи.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Иван Божилов. Византийският свят

Тома Томов. Византия - познатата и напознатата

Средства за оценяване:

Участие в курса

Реферат

Курсова работа