MUSM745 Сценични умения за мюзикъл (музиална драма и комедия) ІІІ част

Анотация:

Курсът е част от цяла нова програма, която има за цел да изгради знания и умения в жанра на мюзикъла като водещо изкуство в световната музикално-сценична практика на ХХ век и съвременността. Курсът се състои от 90 академични часа, разположени в един семестър. Работи се върху вокалната техника на певците, както и върху техника на сценичния говор. Основна тема е и сценичното присъствие, анализ на ролята и съответстващите практики на сценична реализация.

Основни цели на курса са:

?Да научи студентите на аналитичен подход към поставените им практически задачи в сферата на музикалния театър.

?Да изгради вокална и актьорска техника в мюзикъл и различните разновидности на жанра, съчетано с практическото ? приложение.

прочети още
Мюзикъл – музикална драма и комедия

Преподавател(и):

доц. Нина Найденова  д-р
преп. Симеон Симеонов  
 Наталия Афеян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти познават:

?Основните практически аспекти на работата в жанра мюзикъл.

?Основните аспекти на аналитичния подход към изпълнението му.

?Общото и различното в характеристиките и същността на конкретната изпълнителска задача.

?

2) могат:

?Да формулират основни характеристики на сценичната реализация на мюзикъла в различните етапи от еволюцията му и в различните културално-езикови зони..

?Да очертаят собствен план за работа над определена роля от мюзикъл.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Бакалавърска степен;

Музикална грамотност;

Практически сценични умения

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Английски музикален театър (ок. 1870 – 1920); В епохата на джаза – Кол Портер, Дж. Гершуин, Курт Вайл (1920 – 1940); Златният век на мюзикъла (1940-те – 1960-те); Мюзикълът след 1960-те. Поп мюзикъл, рок мюзикъл, поп опера, рок опера. Български сценични и телевизионни мюзикъли.

Литература по темите:

Азриел, А. Джаз. Анализи и аспекти. С., 1982

Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева. Български музикален театър1890 – 2010. Опера, балет, оперета, мюзикъл. Том ІV. Рецензии, отзиви, коментари. С., Гея-Либрис, ИИИзк. БАН, 2015.

Гонда, Я. Джазът – история, теория, практика. С., 1975

Гридли, М. Стилове в джаза. С., 1982

Занднер, В. Рок музиката. С., 1982

Кампус, Э. О мюзикле. Л., 1983

Каракостова, Румяна. Идеята „държавен музикален театър“ и проекцията й в националния репертоар до края на ХХ век . София: Марс, 2012

Конов, Я.: История и драматургия на американския мюзикъл (учебно помагало за студенти от специалността музикален театър във Факултета по изкуства на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград), 2009

Кудинова, Т. От водевиля до мюзикла. М., 1982

Нейков, Р. Музикалният театър на Курт Вайл. С., 2000

Оукли, Дж. Дяволската музика. История на блуса. С., 1987.

Петева, К. (съставител) Бродуей. Хитове и провали. С., 1992

Петева, К. (съставител) Театрален Лондон: Хитове и провали. С., 1997

Рупчев, Й. Изборът на Рупи (азбучен справочник в ІІІ тома) ИГ Селена, 1999

Рупчев, Й. Хайнц Петер Хофман. АБВ на Попмузиката. ДИ Музика, 1988

Ханиш, М. За пеенето в дъжда. С., 1985.

Bordman, Geralda, Ernest Harburg. American Musical Theater. Oxf. 1992

Ganzel, Kurt. Musicals. The complete illustrated story of the World’s most popular live entertainment. Carlton Books Limited 2001

Green, Stanley. Encyclopaedia of the Musical Film. Cop.1981

Green, Stanley. The World of Musical Comedy. San Diego. A.S. Barnes, 1980

Kislan, R. The Musical. A Look at the American Musical Theater, by Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J. 1980

Средства за оценяване:

Практически изпит и/или професионална сценична изява