MUSM376 Акомпанимент ІІІ част

Анотация:

Да продължи работата по развитието у студентите на инструментални практически и преподавателски умения в тяхната бъдеща дейност като акомпанятори, но и като артисти, с които работят акомпанятори. Насочеността е към теоретично и практично изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение, както и изграждането на наблюдателност, чувство за ансамбловост и ангажираност към партньора, чувство за обхващане на цялостния музикален материал и заместник на диригентския прочит. Проявяване на толерантност, дипломатичност и творческа инвенция в решаването на различни по сложност проблеми и ситуации са други важни и съществени цели на курса.

прочети още
Мюзикъл – музикална драма и комедия

Преподавател(и):

доц. Ангел Заберски  д-р
проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
 Ермила Швайцер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Теоретично и практично изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение

2) могат:

• Практически и преподавателски умения в бъдещата дейност на професионалисти

• Наблюдателност, отношение и ангажираност към проблемите на солистите и партньорите

• Бързо четене „На прима виста“ на вокална и инструментална литература със сложна по трудност фактури


Предварителни изисквания:
Студентите да са завършили предните две части на курс Акомпанимент в своята магистърска програма в НБУ.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Мур, Джералд – Изкуството на акомпанятора, „Москва“ , 1988

Мур, Джералд - Певецът и акомпанятора, „Музгиз“, 1992

Маркова, Савка-Шопова, „Изкуството на съпровода“, Наука и изкуство“, София, 1994

Тъй като обучението е индивидуално, то голяма част от литературата по курса е съобразена с материала по специален предмет, който изпълнява студента, както и възможностите му - инструментални и певчески.