MUSM314 Камерна музика / пеене ІІІ част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• Да формира и развие у студентите певци изпълнителски и преподавателски умения в тяхната бъдеща дейност. Насочеността е към теоретично и практично изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение, както и изграждането на наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване при работата във вокален ансамбъл, висока култура на сценично поведение, певческа дикция, усут за балансираност и принадлежност към целостта на ансамлъба към дадената творба

прочети още
Класическа музика

Преподавател(и):

доц. Ангел Заберски  д-р
гл. ас. Илиян Парасков  д-р
проф. Албена Кехлибарева-Стоянова  д-р
 Ермила Швайцер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Теоретично и практично изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение

2) могат:

• Изпълнителски и преподавателски умения в бъдещата дейност на студентите

• Наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване в областта на вокалния ансамбъл, чувство на асамлбист


Предварителни изисквания:
успещно завършени курсове MUSM214 и MUSM114

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

камерни произведения от различни стилове и епохи

Средства за оценяване:

активност по време на курса

участие в концерти, класови срещи и др.