MUSM370 Acting, Part 3

Annotation:

Курсът има за цел да развие и усъвършенства актьорски умения в областта на музикално-сценичните жанрове (опера, оперета, мюзикъл). По време на лекционно-репетиционния процес с режисьор, чрез самостоятелна допълнителна подготовка и в съчетание с курсове "Класическо пеене", "Пеене с диригент" и "Индивидуална корепетиция", студентът следва да подготви минимум една от три роли. При наличие на подходящ ансамбъл да участва в съвместен курс. Постановка с цел публично представяне на спектакъл.

Акцент се поставя на разработването и изграждането на музикално-сценичния образ. Курсът обхваща лекции и упржнения подготвящи студента за самостоятелна работа върху дадена роля. Изработва се конкретен музикален материал - речитатив, ария, малък ансамбъл, част от оперно действие.

Създаване на умения за изграждане на сценичен образ.

Цели: Усъвършенстване на актьорското музикално-сценично майсторство на студента на основата на конкретен репертоар от степен на висша вокална и интерпретационна трудност.

прочети още
Music Performance (in English)

Lecturers:

Assoc. Prof. Nina Naydenova, PhD
Simeon Simeonov
Assoc. Prof. Snezhina Petrova

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Методи за изграждане на сценичен образ.

2) могат:

• Да работят самостоятелно с музикално-драматургичен материал

• Да анализират малки форми

• Да изграждат самостоятелно сценичен образ

• Да развият психо - двигателните си умения
Prerequisites:

Студентите да имат вокална техника, владеене на основна актьорска техника (психофизика, вокално-сценичен образ), основна музикално-теоретична и практическа подготовка, интерпретационно-стилова обща култура, чуждоезикови фонетични умения, дикционна артикулация, клавирни умения, умения за ансамблово музициране, основни познания в областта на музикално-драматургичния анализ.

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

• Аристотел. Поетика. С: Изток Запад, 2016. 116 стр.

• Нейгауз, Генрих Густавович. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога: Уч. пособие, 5-е изд. Москва: "Планета Музыки", 2015. 255 с.

• Станиславский, Константин Сергеевич. Работата на актьора. Том 1 С: Изток Запад, 2015. 480 стр.

• Станиславский, Константин Сергеевич. Работата на актьора. Том 2 С: Изток Запад, 2016. 360 стр.

• Brendel, Alfred. Music, Sense and Nonsense: Collected Essays and Lectures. London: The Robson Press, 2016. 464 p.

• Cox, Arnie. Music and Embodied Cognition: Listening, Moving, Feeling, and Thinking (Series: Musical Meaning and Interpretation). Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2016. 304 p.

• Dart, Thurston. The Interpretation of Music. London: Hutchinson, 1962. 192 p.

• Dolmetsch, Arnold. The Interpretation of the Music of the XVIIth and XVIIIth Centuries Revealed By Contemporary Evidence. Charleston: Forgotten Books, 2012. 504 p.

• Hatten, Robert S. Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes: Mozart, Beethoven, Schubert (Series: Musical Meaning and Interpretation). Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 20104. 376 p.

• Hoffer, Charles, Bailey, Darrell. Music Listening Today. New York: Schirmer, 2015. 448 p.

• Klein, Michael L., Reyland, Nicholas. Music and Narrative since 1900 (Series: Musical Meaning and Interpretation). Bloomington, Indiana: Indiana Universit

Assessment:

Практическа разработка

Практически изпит