APPM124 Основни функционални нарушения при работа с деца

Анотация:

Целта на този курс е да представи съвременните невропсихологични, лингвистични, невролингвистични и когнитивни разбирания за интерпретация на функционалните нарушения в детска възраст.

• Студентите ще имат възможност да се запознаят с различни клинични модели за интерпретация, оценка и терапия на деца с нарушения в развитието.

• Студентите ще се запознаят с основните диагностични инструменти за идентификация на нарушенията, с основните невропсихологични, лингвистични и когнитивни терапевтични подходи за тяхното преодоляване и връзката им с психо-социалната работа.

• Студентите би трябвало да усвоят и основни знания за етиологията и клиничната картина на нарушенията в разглежданата област, основни умения за консултативна, терапевтична и превантивна дейност.

прочети още
Артистични психо-социални практики и психодрама

Преподавател(и):

доц. Екатерина Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Различни теоретични и клинични подходи за интерпретация на функционалните разстройства в детска възраст.

• Модели за диагностика и идентификация на разглежданите нарушения.

• Съпътстващи особености на емоционалното, поведенческото и социалното функциониране при разглежданата проблематика.

2) могат:

• Да се ориентират в клиничната картина при различни функционални разстройства в детска възраст.

• Да използват различни модели за определяне на когнитивния профил на деца с функционални нарушения.

• Да използват и доразвиват креативни техники за индивидуална и групова работа с деца с нарушения в развитието.


Предварителни изисквания:
• Няма допълнителни изисквания, извън задължителните критерии за прием в програмата

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Батоева Д., Попов Т., Драголова Е. (2007). Педагогическа и психологическа диагностика. С., Аскони-Издат.

2. Диагностичен и статистически наръчник на психичните разстройства, четвърто издание, текстова редакция (2009, ДСН-IV-ТР). Американско издание: Washington, DC, American Psychiatric Association, 2000, Българско издание: Българска психиатрична асоциация, Изд. Изток-Запад, 2009.

3. Матанова В. (1998). Диагностика на деца с комуникативни нарушения. С., Университетско изд. "Св. Климент Охридски".

4. Матанова В. (2001). Дислексия. С., СОФИ-Р.

5. Матанова В. (2003). Психология на аномалното развитие. С., СОФИ-Р.

6. Матанова В. (2008). Аутизъм. С., СОФИ-Р.

7. Международна класификация на болестите, 10-та ревизия (2003, МКБ-10). Психични и поведенчески разстройства: клинични описания и диагностични указания (в съответствие с: The ICD-10. Classification of mental and behavioral disorders: Clinical and diagnostic guidelines, WHO, Geneva, 1992). Второ издание, С., НЦОЗ/БПА.

8. Тодорова Е. (2005). Диагностика на езиков дефицит при дислексия, Част І. С., Изд. ЛЦ Ромел.

9. Тодорова Е. (2005). Картинен тест, в: Диагностика на езиков дефицит при дислексия, Част ІІ. С., Изд. ЛЦ Ромел.

10. Тодорова Е. (2007, 2008). Дислексия. Специфични нарушения на способността за учене, С., Изд. на НБУ.

11. Тодорова Е. (2009, 2014). Артикулационни нарушения. С., Изд. на НБУ.

12. Тодорова Е. (2013). Специфични артикулационни нарушения през детството. С., Изд. на НБУ.

13. Agnew J., Courtney D., Guinevere F. (2004). Effect of intensive training on auditory processing and reading skills. Brain and Language, 88, 21-28.

14. Bishop D., Leonard L. (2001). Speech and language impairments in children: causes, characteristics, intervention and outcome, Psychology Press.

15. Blakemore S., U. Frith (2007). The learning brain (lessons for education), UK, Blackwell Publishing.

16. Blank, M. (2006). The Reading Remedy. Six Essential Skills that Will Turn Your Child into a Reader. Jossey-Bass.

17. Brunswick, N. (2009). Dyslexia – a beginner`s guide, Oneworld Publications.

18. Castles A., Coltheart M. (2004). Is there causal link from phonological awareness to success in learning to read? Cognition, 91, 77-111.

19. Cheung H. et al. (2001). The development of phonological awareness: Effects of spoken language experience and orthography. Cognition, 81, 227-241.

20. Kaderavek, J.N. (2011). Language Disorders in Children: Fundamental Concepts of Assessment and Intervention, Allyn & Bacon.

21. Leonard L. (2000). Children with Specific Language Impairment, MIT Press.

22. Levy Y., J. Schaffer (2002). Language Competence Across Populations: Toward a Definition of Specific Language Impairment, Psychology Press.

23. Miles E. (2000). Dyslexia may show a different face in different languages. Dyslexia, 6, 193-201.

24. Norbury C., J. Tomblin, D. Bishop (2008). Understanding developmental language disorders: from theory to practice, Psychology Press.

25. Williams, A.L. McLeod, S. & McCauley, R.J.(2010). Interventions for Speech Sound Disorders in Children. Paul H. Brookes Publishing Co.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%