SQBM387 Коучинг и менторство

Анотация:

Съвременните организации имат все по-голяма потребност да се възползват в максимална степен от потенциала на своите служители. Практиките по коучинг и менторство могат да помогнат за ангажиране и задържане на най-ценните хора и да осигурят конкурентно предимство на организациите във времена на свръх динамични и в голяма степен непредсказуеми промени. Коучингът като идея, концепция, форма на подкрепа и мениджърски стил за индивидуално развитие на хората набира популярност с всеки изминал ден. Коучингът създава възможности в организацията да се разкрие и използва по най-ефективен начин потенциала на хората, като в същото време се повишават ангажираността и удовлетвореността на служителите.

Уменията за коучинг и менторство на мениджърите добиват все по-голяма значимост за професионалното им утвърждаване и израстване. Тези умения могат да се придобият по различни начини – чрез самообучение, чрез преминаване през личен коучинг или чрез формално обучение. Настоящият курс дава възможност студентите да придобият структурирани и задълбочени познания, да отработят нужните умения в защитена учебна среда, както и да се интегрират в общност, подкрепяща развитието и прилагането на знанията и уменията за коучинг и менторство на работното място.

Цели:

1. Да се придобият знания относно коучинга и менторството като инструменти за подкрепа, насърчаване и развитие в организационна среда.

2. Да се придобият знания относно основните стъпки в процеса на коучинг и менторство.

3. Да се развият умения за планиране и провеждане на коучинг срещи.

4. Да се мотивират участниците за изготвяне и реализация на план за действие за практическо приложение на новопридобитите коучинг умения.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р
доц. Елмира Банчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Разбират какво е коучинг и менторство и мястото им в процесите на развитие на хората в организацията.

• Описват същността и елементите на процеса на коучинг.

• Познават основните умения, поведения, нагласи и ценности на ефективния коуч или ментор.

• Подготвят и планират коучинг сесии и индивидуални срещи със служители.

• Разбират ролята на договарянето и процеса на ефективен коучинг или менторство.

• Разбират и отчитат основните етични принципи при практикуването на коучинг.

2) могат:

• Да създават взаимоотношения на партньорство, равнопоставеност и доверие.

• Да водят коучинг разговори, прилагайки ключови умения.

• Да повишават осъзнаването и ангажираността на служителите и изясняват целите.

• Да отключват потенциала на служителите за подобряване на изпълнението на дейността.

• Да подпомагат хората да учат вместо да ги обучават, наставляват или съветват.


Предварителни изисквания:
• Преминат подготвителен модул в програма МОС.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна:

• Луис, Г. (2001) Обучаващият мениджър. Инфодар, София.

• Клатърбък, Д. (2012) Коучинг на екипи и работни групи. София, НЛП България.

• Макманус, П. (2008) Коучинг. Харвард бизнес прес, сп. Мениджър.

• Уитмор, Дж. (2012). Коучинг за високи постижения. София, НЛП България.

Допълнителна:

• Arnold, J. (2009). Coaching Skills for Leaders in the Workplace. How To Books.

• Connor, M., Pokora, J. (2007). Coaching and Mentoring at Work. Developing Effective Practice. Open University Press, McGraw Hill.

• Cowan, S. (2006). Seven Keys for Coaching Power: An Application Handbook for Leaders on the Front Line. HRD Press.

• Cox, E., Bachkirova, T., Clutterbuck, D. (Eds.)(2010). The Complete Handbook of Coaching. SAGE.

• Crawford, C. (2010). Manager’s Guide to Mentoring. Briefcase Books, McGraw-Hill.

• Fairley, St., Zipp, B. (2007). The Business Coaching Toolkit. John Wiley and Sons, Inc.

• Hill, P. (2004). Concepts of coaching. A Guide for Managers. ILM.

• Jones, G., Gorell, R. (2009). 50 Top Tools for Coaching. A complete toolkit for developing and empowering people. Kogan Page.

• Kay, D., Hinds. R. (2009, 4-th ed.). A Practical Guide to Mentoring. How to Help Others Achieve Their Goals. How To Books.

• McLeod, A. (2004). Performance Coaching. The Handbook for Managers, HR Professionals and Coaches. Crown House Publishing.

• Megginson, D., Clutterbuck, D., Garvey, B., Stokes, P., Garret-Harris, R. (2006, 2-nd ed.). Mentoring in Action. A Practical Guide. Kogan Page.

• Minor, M. (1995). Coaching for Development. Skills for Managers and Team Leaders. Crisp Publications.

• O’Connor, J., Lages, A. (2004). Coaching with NLP. Harper Collins Publishers. (О’Конър, Дж., Лейджис, А. (2012). Коучинг с НЛП. Колибри, НЛП Тренинг Център.)

• Rogers, J. (2008). Coaching Skills: A Handbook. Open University Press, McGraw Hill.

• Salisbury, F. (1994). Developing Managers as Coaches. A trainer’s guide. McGraw-Hill.

• Wilson, C. (2007). Best Practice in Performance Coaching. A Handbook for Leaders, Coaches, HR Professionals and Organizations. Kogan page.

Средства за оценяване:

Две индивидуални практически задания.