SQBM390 Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Реализация, оценка, защита

Анотация:

Този курс е част от серия от курсове, обединени под наименованието "Мениджърска инициатива", които консолидират уменията на студентите в ролята им на мениджъри или лидера при осъществяването на реална промяна, водеща до повишаване на организационната ефективност. Това е елемент в магистърска програма "Мениджмънт за организационно съвършенство" и се базира на знанията и уменията от предходни курсове. Студентите предприемат самостоятелна и същевременно точно определено структурирана инициатива, фокусирана върху разрешаването на реален проблем. Разработени са специално ръководство и учебни ресурси. Целта на тази серия от курсове е да позволи на студентите да осъществят промяна в собствената организация и да развият допълнително своето лично и професионално развитие.

"Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Реализация на инициативата" е третият от серията курсове по "Мениджърската инициатива". Той е свързан с реализирането на инициативата в организацията. Въз основа на обратната връзка от преподавателя, студентите работят в своята организация върху избрана инициатива, която са разработили в курс „Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Планиране на инициативата.“. В края на курса студентите представят подробен план с анализ на свършената работа в организацията и собствен план за учене и развитие.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Определят подходяща организационна теория за информиране на подхода към инициативата;

• Методи за анализ.

2) могат:

• Да инициират и управляват ефективно внедряване на процеса и осигуряват критична оценка за напредъка му;

• Да управляват промяна;

• Да оценяват критично дейността си като мениджъри/ лидери, своите силни и слаби страни и определят стратегии за своето професионално развитие.


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Успешно да са преминали през курсове SQBM 281 Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Първоначална оценка на организацията и средата и SQBM 282 Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Планиране на инициативата.

• Желателен работен опит в организация и опит в лидерска или управленска роля

• Желателно преминати курсове по управление на проекти и управление на промяна

• Курсовете SQBM 281, 282 и 390 са взаимосвързани, следват хронологично един след друг и представляват единно цяло – практически проект.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Самостоятелна работа по задание Реализиране
  2. Самостоятелна работа по задание Отчет
  3. Самостоятелна работа по подготовка за защита Личен план за развитие

Литература по темите:

Основна

• Ръководство за осъществяване на мениджърска инициатива, подплатена с доказателства

• Учебно помагало „Теми и подходи“

Средства за оценяване:

Оценяването на студентите в курса става чрез практическо задание, предадено в MOODLE НБУ и публично представяне на резултатите за защита.

Задание

Това задание е продължение на работата по задания 1 и 2 в курсове SQBM 281 и SQBM 282. Моля, използвайте общите насоки и учебни материали, публикувани в е-пространството на SQBM 281.

Това задание ви разкрива възможност да опишете и оцените вашата ИПД; да комуникирате това, което сте направили и да го обосновете, а също и да покажете какво от вашите инициативи работи и какво – не; да оцените и направите изводи какво вие и вашата организация сте научили от тази инициатива.

Въпрос 1

Напишете доклад отчет върху вашата ИПД. Всички елементи на вашия отчет трябва да бъдат подплатени с подходящи за случая теоретични постановки и доказателства, схеми, литература и приложения. Отчетът трябва да обхваща:

a. Намеренията и целите на ИПД, включително и вашите цели за учене;

(5 точки)

b. Диагнозата и др. предварителни проучвания, които сте предприели, за да установите естеството на проблема и неговия контекст, както и собствената ви роля и отговорности по справянето с този проблем;

(10 точки)

c. В светлината на направената диагноза включете обсъждане на причините за избора на идентифицираните опции и на избора как да напредвате в по- нататъшната си работа в курса;

(20 точки)

d. Детайлният план за внедряване на ИПД, като показвате ясно реализирания към момента напредък в сравнение с плана и дейностите, които ще трябва да бъдат осъществени;

(5 точки)

e. Критичен отчет на свършената до момента работа по ИПД , съсредоточавайки се върху ролята на теорията и доказателствата, подплатили вашата работа, както и въвличането на заинтересованите страни;

(20 точки)

f. Обоснованите препоръки за по-нататъшните действия, необходими за постигане на ползите, които сте набелязали. Те би трябвало да вземат под внимание възможните рискове и последствия, които биха могли да окажат влияние върху бъдещия успех.

(15 точки)

Въпрос 2

В допълнение на вашия отчет трябва да представите (в не повече от 1500 думи):

a. Обсъждане на това, как вашите намерения и цели в ИПД са се развили от задание 1 и задание 2 и поуките, които са произлезли от потребностите те да бъдат изменени;

(5 точки)

b. Рефлексия върху вашето учене и развитие като мениджър по хода на курсовете и индикация как ще използвате наученото в бъдещата ви практика. Изисква се да обосновете предлагания подход за учене с помощта на съответстваща теория за учене. Трябва да осигурите доказателства, за да покажете, че текущия ви подход към рефлексията и ученето е достатъчно усвоен от вас, така че ученето да продължи, за да формира основната част на бъдещата ви управленска практика и компетентност.

(20 точки)

Общи бележки

1. Забележете, че отговорите ви на въпрос 1 трябва да бъдат представени под формата на доклад и да отговарят на изискванията към такава форма на представяне (заглавна страница, резюме, увод, раздели, които отговарят на съответните части от въпроса и списък на ползваната литература, на която сте се позовали в текста).

2. Този доклад се отличава от доклада, който бихте използвали за вашата организация. Това се отнася преди всичко до използването на теория и рефлексията, които са задължителни за доклада ви по задание 3 и едва ли биха били толкова полезни за един управленски доклад за организацията.

3. Намеренията и целите на вашата ИПД трябва да бъдат тези, които сте съгласували със заинтересованите страни. Разбира се, може да се очаква те да бъдат доразвити в процеса на работа по ИПД. Ако това е така, тези промени трябва да бъдат коментирани в отговорите на въпрос 2.