SQBM386 Управление на креативността и иновациите

Анотация:

Курсът въвежда студентите в приоритетна за Европейския съюз проблематика – как да се насърчава креативността и да се въвеждат иновации в съвременната организация, публична или частна. Фокус на курса е ролята на лидерите и мениджърите за стимулиране и управление на иновативността, но той създава и по-широка платформа за разбиране на творческото начало в съвременната организация и възможностите то да се материализира в продукти, услуги и процеси, носещи добавена стойност за всички свързани лица.

• Да ориентира студента в спецификата на понятията и дейностите „креативност” и „иновативност” и тяхното взаимодействие в съвременната организация

• Да даде инструменти на студентите за идентифициране на креативните индивиди

• Да снабди студентите с инструменти за анализ на креативния и иновативния потенциал на организацията

• Да анализира преимуществата и недостатъците на различните организационни форми за ситуиране и управление на иновационните екипи

• Да очертае модела на иновативния лидер и да насърчи студентите да осъзнаят ролята си като мениджъри за създаване и развитие на креативни и иновативни организации.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р
доц. Елмира Банчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същността на иновациите и процесите на тяхното управление в организацията.

• Природата на креативността и начините за нейното стимулиране в индивидуалната и екипната работа.

• Кои са водещите теории в сферата на креативността и иновациите

• Какви са характеристиките на креативната и иновативната организация

• Каква е спецификата на работа с креативни и иновативни служители

• Какви са характеристиките и подходите на иновативния лидер

• Кои са организационните форми за ситуиране на иновационните екипи

2) могат:

• Да идентифицират и анализират креативния и иновативния потенциал на организациите

• Да прилагат техники за генериране на креативни идеи

• Да прилагат методики за стимулиране, събиране и популяризиране на креативните идеи в организацията

• Да консултират съответните звена в организацията (вкл. висшия мениджмънт) за мениджърските подходи и поведения, насърчаващи иновативността

• Да прилагат на подходи за насърчаване на креативността и иновациите.


Предварителни изисквания:
• Знания и умения по управление на промяната

• Желателен е опит от работа или стаж в организационна/корпоративна средаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Ролята на иновативността и креативността в съвременния бизнес. Важността на иновациите. Видове иновации. Отворени иновации.
 2. Иновативните организации. Оценка на иновативността на организацията. Закони на иновациите. Стимулатори, предизвикателства и основни пречки пред иновациите и промяната. Новата къща на иновациите.
 3. Управление на иновационен процес. Оперативно и иновационно управление. Иновационен цикъл.
 4. Създаване на среда и организационна култура за иновации. Улавяне на възможностите за иновации. Управление на креативна среда. Организационна подкрепа на внедряването на иновации.
 5. Креативност и креативен процес в организацията. Отстраняване на пречките пред креативността. Фактори за раждане на творчески идеи. Създаване и развитие на идеите. Роли в процеса на иновация.
 6. Практики в организациите за насърчаване на иновативността. Основни стратегии.
 7. Креативните индивиди и екипи. Умения за творчество. Дивергентно мислене. Вътрешна мотивация. Поток и майсторство.
 8. Движещи сили и техники за стимулиране на креативността.
 9. Управленски подходи за насърчаване на креативността и иновациите. Рефлексия на студентите върху личен опит в иновирането.
 10. Agile мениджмънт. Принципи на Agile управлението и SCRUM платформата за насърчаване на креативно разработване на продукти и управление на проекти. SCRUM процес, роли, артефакти и събития.
 11. Мениджмънт 3.0. Механизми на иновативността.
 12. Подходи за креативно решаване на проблеми: TRIZ, Систематично изобретателско мислене (SIT). Основни принципи и подходи. Инструменти за разчупване на функционалната и структурната неподвижност.
 13. Дизайн мислене. Същностни характеристики и принципи. Бизнес мислене и дизайн мислене. Фази и инструменти на дизайн мисленето.
 14. Лидерство за креативност и иновации. Характеристики на иновативния лидер. Адаптивен и иновативен стил.
 15. Теория U. Социална технология на лидерство за иновации и промяна.

Литература по темите:

Основна:

Бок, Л. (2015) Новите правила. Разкрития от Google, които ще променят начина ви на живот и работа. София, ИК Бард.

Де Боно, Е. (2000) Шест мислещи шапки. Синтезиран подход за бизнесуправление. София, Принцепс.

Де Боно, Е. (2009) Как да развием творческото мислене. София, Локус.

Нейлбъф, Б., Еърс, Й. (2005) Защо не? Как да използвате всекидневната изобретателност, за да решавате големи и малки проблеми. София, Класика и стил.

Пинк, Д. (2012) Мотивацията. Изненадващата истина за това, което ни движи напред. София, Изток-Запад.

Пинк, Д. (2011) Изцяло ново мислене. София, Изток-Запад.

Сатън, Р. (2004) Странните идеи, които вършат работа. 11? практики за насърчаване, управление и поддържане на иновацията. София, Класика и Стил.

Сире, М., Ламиман, Ж. (2003) Успешната иновация. Как да насърчим и развием добрите идеи. София, Класика и стил.

Слоун, П. (2006) Бизнес мисленето. Лидерство и вдъхновение. София, ИК ЛИК.

Тайпале, И. (съст.) (2017) 100 социални иновации от Финландия. София, Фабер.

Фостър, Д. (2002) Как се раждат идеите. София, РОЙ Комюникейшън.

Фьорстер, А., Кройц, П. (2007) Всякакви, но нестандартни. Провокативни идеи за мениджъри, пазари и компании. Еастра.

Boyd, D., Goldenberg, J. (2013) Inside the Box. A Proven System of Creativity for Breakthrough Results. Simon & Schuster.

Keeley, L., Walters, H., Pikkel, R., Quinn, B. (2013) Ten types of innovation. The discipline of building breakthroughs. Wiley.

Liedtka, J. & Ogilvie, T. (2011) Designing For Growth. A Design Thinking Toolkit For Managers. Columbia University Press.

Допълнителна:

Басат, Л. (2016) Креативността. София, Колибри.

Де Боно, Е. (2009) Как да притежаваме красив ум. София, Локус.

Appelo, J. (2011) Management 3.0. Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders. Addison-Wesley.

Appelo, J. (2014) Management 3.0 # Workout. Games, Tools & Practices to Engage People, Improve Work, and Delight Clients. Rotterdam, Happy Melly One BV.

Csikszentmihalyi, M. (1996) Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Intentioin. NY, Harper-Collins.

Ingle, B. (2011) Design Thinking For Entrepreneurs And Small Businesses. Apress.

Kirton, M. (1994) Adaptors and Innovators: Styles of Creativity and Problem Solving. London, UK: Thomson Learning.

Mootee, I. (2013) Design Thinking for Strategic Innovation: What They Can't Teach You at Business or Design School. Wiley.

Prahalad, C. K., Krishnan, M. S. (2008) The New Age of Innovation. Driving Cocreated Value trough Global Networks. McGraw Hill.

Scharmer, O. (2009) Theory U. Leading from the Future as It Emerges. San Francisco, Berrett-Koehler Publishers.

Von Stamm, B. (2003) The innovation wave. John Wiley & Sons.

Средства за оценяване:

Две текущи писмени практически задания.