SQBM385 Организационен анализ, дизайн и развитие

Анотация:

В курса се разглеждат динамиката, процесите и предизвикателствата, вътрешно присъщи на анализа, проектирането и развитието на организация, която ефективно да постига бизнес резултати. Изследва се системен подход за насочване на усилията за организационно проектиране и развитие, от анализ и определяне на проблемите, до препоръки за нов дизайн и внедряване на проекти за развитие на организацията.

Основните роли на мениджърите в процеса на организационно проектиране и развитие са:

• Да определят основните причини за проблемите в организационното представяне чрез структурирана диагностика.

• Да оценяват различни възможности за организационно проектиране и да предприемат подходящи дейности за организационно развитие.

• Да осигуряват синхрон на решенията и дейностите за организационно развитие с краткосрочните и дългосрочни стратегически цели на организацията.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р
 Юлиан Узунов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Разбират ограниченията на традиционните аналитични рамки в изключително динамичната съвременна организационна среда

• Познават различни организационни структури и техните предимства и недостатъци.

• Определят подходящи инструменти за измерване на вътрешната и външна среда и настояща организационна ситуация.

• Интегрират моделите за организационно развитие с по-широките рамки за управление на човешкия капитал и компетентностни модели.

• Идентифицират и планират интервенции, които да повишат ефективността на организацията.

• Извършват синтез на теорията в областта на организационното развитие и методологична компетентност за реализиране на съответните дейности.

2) могат:

• Определят организационни ситуации, които биха имали полза от интервенции за организационно развитие.

• Извършват диагностика на проблемите в системата на организацията на равнище индивид, малка група, между групи, организация и организационна среда.

• Използват професионални инструменти и ресурси за организационно развитие.

• Използват пълноценно силните страни на своята личност като инструмент в процеса на промяна.

• Вземат решения за дизайна и дейностите за организационно развитие въз основа на стратегията на организацията


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Управление на промяна

• Лидерство и организационна култураФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Предизвикателствата пред организациите. Организациите на бъдещето. Възникващи въпроси и ценности. Анализ и разбиране на средата. Предвиждане на необходимостта от промяна. Организацията като отворена система. Проектиране на организацията. Моделът 7С на МакКинзи. Видове организации и структури. Връзка на дизайна със стратегията. Стратегическа роля на мениджърите ЧР и връзки с процесите за управление на хората.
  2. Обновяване на организацията и адаптиране към промяната. Откриване на нови начини за съвместна работа. Системен подход към промяната. Същност и характеристики на организационното развитие. Модели и етапи на организационно развитие.
  3. Процесът на диагностика. Методи за събиране на данни. Анализ на данните. Диагностични модели. Основни проблеми при диагностиката. Основни участници и роли в процеса на организационно развитие. Процеси на интервенция. Отношения със спонсора.
  4. Промяна на културата. Разбиране на корпоративната култура. Културна съпротива към промяната. Инструменти за промяна: комуникация, подкрепа, ресурси. Цели и ценности на организационното развитие.
  5. Стартиране на проект за организационното развитие: съгласуване на визията и осигуряване на участие.
  6. Управление на прехода. Справяне със съпротиви, емоционални и поведенчески реакции при въвеждане на промени.
  7. Развитие на ориентация към съвършенство у хората. Умения за интервенция. Групови процеси и видове интервенции. Овластяване на служителите и междуличностни интервенции. Развитие на представянето на екипите. Интервенции за екипно развитие. Процес на работа с екипите. Интервенции за развитие на междугруповите отношения. Сътрудничество и конфликт. Сътрудничество и конкуренция.
  8. Организиране за устойчиво конкурентно предимство. Високопродуктивни системи и учещи организации. Основни ценности и характеристики на учещата организация.
  9. Реинженеринг и радикално препроектиране. Организации от „третата вълна”.
  10. Трансформация на организацията и стратегическа промяна. Профил, култура и климат на иновативната организация.

Литература по темите:

Икономика за мениджъри. Аделина Костова. НБУ, София, 2002, 2003, 2005. 360 стр. ISBN 954-535-119-5.

Теория за вземане на решения. Димитър Терзиев. НБУ, София, 2002. 103 стр. ISBN 978-954-535-022-1

Стратегически мениджмънт. Ангел Доралийски. НБУ,София, 2002, 2005, 2008, 2011. 156 стр. ISBN 954-535-1699

Планиране и прогнозиране. Ирена Славова. НБУ, София, 2005, 2009. 231 стр. ISBN 954-535-212-4; 978-954-535-104-7

Организация на малкото предприятие. Йосиф Илиев,Параскева Нейкова, Юлия Маринова. НБУ, София, 2008. 120 стр. ISBN 954-535-051-2

Мениджмънт и лидерство. Димитър Панайотов. НБУ,София, 2008. 228 стр. ISBN 978-954-535-499-1

Теория на организацията. Кристиян Хаджиев. НБУ, София,2011. 372 стр. ISBN 978-954-535-663-6

Модели за организационно съвършенство. Кристиян Хаджиев.НБУ, София, 2013. 342 стр. ISBN 978-954-535-756-5

Бизнесът – позитивната сила на обществото. Сборник от юбилейна международна научно-практическа конференция. НБУ, София, 2014, ISBN 978-954-535-808-1

Лидерството – време е за промени. Съставител: Димитър

Панайотов. НБУ, София, 2016, ISBN 978-954-535-898-2

Илиева, Сн. (2006). Организационно развитие (ІІ-ро изд.), София, Университетско издателство „Св.Кл.Охридски”.

Сенги, П. (2012). Петата дисциплина. София, Изток-Запад.

Bridges, W. (2003). Managing Transitions. Making the most of Change, 2nd ed. Da Capo Press.

Brown, D. R., Harvey, D. (2006). Experiential Approach to Organization Development (7th ed.), Pearson Prentice Hall.

Burton, R. M., DeSanctis, G., & Obel, B. (2006). Organization design: A step-bystep approach. New York: Cambridge University Press.

Cummings, T.G., & Worley, C.G. (2000) .Organization Development and Change (7th ed.), West Publishing Co.

Daft, R., D. (2013). Organization Theory and Design (11th ed.), Mason, OH: South-Western, Cengage Learning.

Goold, M., & Campbell, A. (2002). Do you have a well-designed organization? Harvard Business Review, 80(3), 117-124.

Jacques, E. (1999). Requisite organization: A total system for effective managerial organization and managerial leadership for the 21st century (2nd revised ed.). Gloucester, MA: Cason Hall.

Rothwell, W. & Sullivan, R. (2005). Practicing Organizational Development: A Guide for Consultants (2nd ed.), Pfeiffer.

Williams, T. C., & Rains, J. (2007). Linking strategy to structure: The power of systematic organization design. Organization Development Journal, 25(2), 163-170.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА