SQBM384 Управление на риска

Анотация:

Курсът обхваща основните принципи, концепции и терминология на дисциплината управление.

Фокусът на курса е поставен върху идентифициране на рисковете в текущата динамична среда.

Целта е:

• Овладяване на терминологията, свързана с управление на риска;

• Създаване на умения и нагласи за идентификация и анализ на определящите фактори в

управлението на рискове, пред които се изправят предприятията.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

гл. ас. Нигохос Канарян  д-р
гл. ас. Екатерина Цветанова-Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

Да разграничават видовете риск;

Характеристиките на видовете риск;

Процеса на управление на риска – определяне на цели, оценка на риска, план за действие,наблюдение и измерване;

2)могат:

Да идентифицират риск в реална бизнес ситуация;

Да съставят план за действие по отношение на управлението на риска в компанията;

Да оценяват риск в работна среда

Да контролират дейности по управление на риска.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Рискът като елемент на съществуването. Международни стандарти в управлението на риска
  2. Основни рискове и тяхното управление
  3. Корпоративен риск мениджмънт
  4. Управление на риска при проекти
  5. Проект: Управление на риска компания по избор
  6. Методи за прогнозиране на рискове
  7. Управление на риска и устойчивостта

Литература по темите:

Материали, предоставени в Moodle.

Петров, С. „Управление на риска“, Авангард прима, С. 2010 г. (качен в Мудъл)

Robert J. Chapman, Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management, Second Ed., 2011 A John Wiley & Sons, Ltd., Publication

Зарев В. (2012) Учебно помагало по Управление на риска

Попчев, И. Рискът – поглед отвън. В: „ФАКТ”, № 1, 2003, 28-35.

Попчев, И. Рискът в Новата парадигма. В: „Мениджмънт и лидерство” (под ред. на доц. д-р Д. Панайотов). Издателство на Нов български университет. С., 2008.

Попчев, И. Стратегии за управление на риска (записки на лектора), НБУ – ЦДО, 2004.

Hindson, A. Module Five: Risk Solutions.

Association of British Insurers, Risk Returns and Responsibility, London, 2004

A Structured Approach to Enterprise Risk Management (ERM) and the Requirements of ISO 31000, AIRMIC, Alarm, IRM: 2010

A Risk Management Standard, IRM 2002

Booz, Allen, Hamilton, (2004), Redefining the Corporate Governance Agenda: From Risk Management to Enterprise Resilience Business Continuity Institute, Business Continuity Management: Good Practice Guidelines, 2002.

COSO (2004), Enterprise Risk Management – Integrated Framework, Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Financial Services Authority, Operational Risk Management Practices, London, 2005.

FRC, (2006), Combined Code on Corporate Governance.

FRC, (2005), Internal Control: Revised Guidance for Directors on the Combined Code.

Gordon, A. (2003), Risk Financing, Witherby’s, Chapter 1 and 2.

Knight, R. & Pretty, D., (1997) The Impact of Catastrophes on Shareholder Value,Oxford.

Lam, J, Enterprise-wide risk management and the role of the chief risk officer, ERisk, 2000

Sheffi, Y., (2007) Building a Resilient Organization: National Academy of Engineering – Volume 37, No 1, Spring 2007

Shrøder, PW, Impediments to Effective Risk Management, in Perspectives on Strategic Risk Management, Copenhagen Business School Press, 2006, Chapter 4

Standards Australia (2004), Risk Management Guidelines - Companion to AS/NZS

Swedish Emergency Management Agency, Crisis Communication Handbook, Stockholm, 2003

The Risk Revolution, McKinsey Workig Papers on Risk, September 2008

Wilkinson, S. (2003), Risk Control, Chapter 2