MBAM163 Бизнес контролинг

Анотация:

Учебната дисциплина “Бизнес контролинг” (БК) е предназначена за студентите, обучаващи се в магистърска степен и в нейните рамки се придобиват основни знания за контролинг концепцията и връзката и с управленския цикъл при работата на съвременните организации. Курсът има подчертано практическа насоченост и цели да изгради у студентите най-вече конкретни практически умения, които да послужат за успешното приложение и последваща работа на концепцията за контролинг.

Целта на дисциплината е:

• да даде основни познания на студентите за характеристиките и специфичните особености на контролинг концепцията;

• да запознае студентите с връзката между контролинг концепцията като система за целево адаптивно управление и управлението на резултатите във фирмата;

• студентите да придобият основни умения и практически знания за организационните схеми за изграждане на контролинг-системите в съвременните организации;

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

гл. ас. Ваня Хаджиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността и основните характеристики на контролинг концепцията,

• ролята и предназначението на контролинг концепцията в съвременните организации,

• същността, мястото и задачите на контролинг концепцията, като система от управленски функции,

• спецификата при прилагането на разновидностите на контролинг концепцията.

2) могат:

• да използват и прилагат инструментариума на контролинг концепцията,

• да вземат мотивирани управленски решения,

• да могат да изградят концептуални модели за практическото приложение на контролинг концепцията.


Предварителни изисквания:
• мениджмънта,

• математиката,

• макро- и микроикономика,

• право,

• мениджмънта

• бизнес комуникациите,

• устойчиво развитие и т.н.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. КОНТРОЛИНГЪТ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 1. Предпоставки за възникване и развитие на контролинга 2. Същност и цел и на контролинг концепцията 3. Задачи и функции на контролинг концепцията 4. Инструментариум на контролинг концепцията
  2. 2.КОНТРОЛИНГ КОНЦЕПЦИЯТА В СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНСКИЯ ЦИКЪЛ 1. Управленски процес и управленски цикъл 2. Методи и технология на управление 3. Основни теоретични постановки на контролинг концепцията 4. Контролингът като управленска концепция 2.5. Място на контролинг концепцията в управленския цикъл
  3. 3. ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА КОНТРОЛИНГ КОНЦЕПЦИЯТА 1. Същност на информацията, видове информация 2. Източници на информация 3. Информационен процес – същност, видове и характеристики. Управлението, като информационен процес 3.4. Характеристика на информационния процес в контролинг концепцията
  4. 4. КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ НА КОНТРОЛИНГА 1. Концептуални основи на контролинг концепцията 2. Съдържание на контролинг концепцията 3. Цел и функции на контролинг концепцията. 4. Характеристики на контролинг концепцията. 5. Сравнителен анализ между европейската и американската концепция за контролинга. Контролинг в страните от Централна и Източна Европа, България и Русия
  5. 5. ВИДОВЕ КОНТРОЛИНГ 1.Видове контролинг 2. Контрол и контролинг – сравнителен анализ 5.3. Контролинг и мениджмънт – сравнителен анализ
  6. 6. КОНТРОЛЕР – ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 1. Същностни характеристики на длъжността контролер 6.2. Функционални характеристики на позицията контролер 6.3. Задачи на контролера 6.4. Изисквания към позицията контролер (дизайн на длъжността)

Литература по темите:

• Хаджиева В., Контролинг концепция, издателство на НБУ, 2016 г.

• Каменов К. и Ан. Асенов, „Бизнес-Контролинг”, НБУ, 2008 г.

• Каменов К. и Ат. Дамянов, „Контролинг”, Свищов, АИ „Ценов”, 1994 г.

• Каменов К., „Мениджмънт”, В.Търново, АБАГАР, 1998 г.

• Огнян Симеонов, „Контролинг, Основи на контролинга, Оперативен контролинг”, Тракия-М, София, 2005 г.

• Рудолф Ман, Елмар Майер, „Контролингът за начинаещи”, Бряг принт ЕА-Варна,1995 г.

• Стефанов Н., Й.Йокоама, „Японския модел за фирмено управление”, София, Изд. Призма 66 ООД, 2001 г.

Средства за оценяване: