MBAM177 Интегрирани информационни системи за управление на бизнеса

Анотация:

Курсът запознава с информационните системи в бизнеса и изискванията към бизнеса за внедряване на информационна система. Изучава се жизнения цикъл на развитие на информационна система. Разглеждат се видове системи за автоматизация на офиса.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите:

- ще знаят

+ за видове информационни системи

+ за интегрираните информационни системи

+ за избор и внедряване на система в бизнеса

- ще могат

+ да идентифицират от каква система има нужда конкретен бизнес

+ да спазват правилата за внедряване на информационна система.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Актуални публикации в сп. CIO, 2011, 2012.

Онлайн източници.

Средства за оценяване:

Самостоятелен проект

Казус