VIPM346 Стаж: Реализация на живописни проекти

Анотация:

• Стажът представлява самостоятелно изпълнение на професионални задачи в реални условия на упражняване професията на художника-живописец. Той се провежда в Учебно-практическите и изследователски звена на НБУ, протича от четири до шест седмици и завършва с подробен отчет за извършената работа, който се представя пред комисия.

• Курсът VIPМ346 "Стаж: Реализация на живописни проекти" е извънаудиторен и включва практическите разработки в областта на кавалетната живопис през третия магистърски семестър.

• Поставянето на конкретните задачи има за цел, както овладяване на основните живописни техники и принципи, така и развиване на творческо мислене и въображение.

• Основно внимание е отделено на живописната композиция, решена в класически и нови техники, отчитайки свойствата и качествата на художествения синтез.

• Живописният нюанс твори сложни формации от преходи. Голямата живопис ражда своя баланс чрез играта между топлите и студени цветове. Цветът е пластика с енергийна вибрация, даваща възможност за монументалност и философски обобщения.

• Най-просто казано композицията в една картина разпределя отделните компоненти от пластични връзки по най-добрия начин за да може идеята максимално да изрази себе си.

• Чрез изискване за живописни качества към определена задача се дава възможност на студента за самостоятелно творческо мислене и разиграване на експерименти, обучаващи в пластична култура и артистична свобода.

прочети още
Живопис

Преподавател(и):

проф. Николай Майсторов  
преп. Станимир Божилов  
доц. Ралица Мирчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

След успешно завършване на курса, студентите следва да са :

придобили професионални знания и умения за основните принципи на съвременната живопис и възможност за успешна реализация на творческите си проблеми, както в учебните проекти, така и в свободните живописни реализации.

2) могат:

Да боравят на високо ниво с пластичен образен език и със съвременни живописни изразни средства да осъществяват успешна реализация на творческите си проблеми в живописните си проекти.


Предварителни изисквания:
Да имат познания за композицията, пластичния образ, цвета и цветните хармонии, за линейната и въздушна перспектива, за пропорциите и пластично-анатомичните особености на човешката глава и фигура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна литература:

• АВРАМОВ, Д., Естетика на модерното изкуство. - София: Наука и изкуство.,1969.

• БОЖКОВ, Атанас. Българско изобразително изкуство. – София: Септември, 1988.

• БАМЕС, Годфрид. Човешкото тяло. София: Труд , 2000

• РАЙЧЕВ, Румен. Цветовете в изкуството. – София: ЛИК

• ЦОНЕВ, Кирил. Технически наръчник на художника. - София: Наука и изкуство, 1957.- 210 с. : с ил.

• Kandinsky, V., Point & Line to Plane. - London: Dover Publication, 1980

• Допълнителна литература:

• Кенет, К., Голото тяло. – София: Бълг. худож., 1983

• Киплик, Д. И Техника на живописта. София: Наука и изкуство, 1956.

• Перюшо, А., Животът на Ван Гог. – София: Бълг. худож.,1981

• Фрай, Р., Въображение и рисунка. – София: Наука и изкуство, 1988

• Цонев, Кирил. Технически наръчник на художника. – София: Наука и изкуство, 1957. – 210 с.

• Чоканов, К. Пластична анатомия. -2. осн. прераб. и доп.изд. – София:Наука и изкуство,1974.

• Gage, J., Masters of Colour: Derain to Kandinsky. – London:Thame & Hudson Ltd., 2002

• Gombrich, E., The Story of Art. – London: Phaidon Press , 1972

• Gottfried, F., Gustav Klim. - Cologne: Taschen, 1991

• Greenberg, C., Art and Culture: Critical Essays - Boston : Beacon Press, 1961

• Honnef, K., Contemporary Art. – Cologne: Taschen, 1988

• Itten, J., The Elements of Color.- New York: Van Nostrand Reinhold , 1970

• Itten, J., Hagen, E., The Art of Color. - London: John Wiley & Sons, 1974

• Janson, H., History of Art. - New York: Harry N. Abrams, 1986

• Mayer, R. The artist’s handbook of materials and techniques.

• Moszynska, A., Abstract Art. - London: Thames and Hudson Ltd, 1990

• Overy, P., Kandinsky: The Language of the Eye, New York : Praeger , 1969

• Padgham, C., Saunders, J., The Perception of Light and Color, - G. Bell & Sons Ltd., 1975

• Stephenson, J. The materials and techniques of painting.

• Ulrich, B., Max Ernst, Cologne: Taschen, 1988

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 80%

КОНФЕРАНС 20%