VIPM305 Мултимедийни технологии в изобразителното изкуство

Анотация:

Изследване на възможностите на компютърните технологии за проектиране на цветови решения и използването им като помощно средство при създаване на живопис

• Придобиване на задълбочени познания в материята и способност за боравене с различни изразни форми и техники в разпространени компютърни програми за създаване и обработка на изображение при намирането на цветови и композиционни решения.

• Представяне и запознаване с конкретни художествени и стилови проблеми, касаещи цветообразуването; анализ на художествени проекти и композиционни решения, касаещи значението на цвета и цветовите гами

• Запознаване с важни положения при ползване на подходящи компютърни програми при анализ на цвят и петно

• Създаване на практически умения за работа с подходящи компютърни програми за вариативна разработка на разнообразни цветови решения при индивидуалната творческа дейност.

• Развиване на гъвкаво творческо мислене на студента, чрез прилагане на разнообразните възможности на компютърните технологии при решаване на индивидуални творчески задачи.

• Оформяне на самостоятелно творческо мислене на базата на наученото в курса.

• Отношение към процесите в изкуството днес във взаимовръзка с развитието и приложението на новите технологии при реализацията му.

прочети още
Живопис

Преподавател(и):

доц. Венцислав Занков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. Знаят :

o Основни принципи на изграждане на цветови решения и гами.

o Основни принципи в цветознанието

o Основни течения и стилове в изобразителното изкуство, според разбирането и използването на цвета

o Принципи и възможности при използване и прилагане на новите технологии в съвременното изкуство

2) могат:

o Да владеят основни изразни средства, заложени в компютърни програми за създаване и обработка на двумерно изображение

o Да прилагат професионално разбирането на цвят и композиция в практически задачи.

o Да изграждат и композират цветови решения

o Да се ориентират в сложния свят на изобразителното изкуство

o Да прилагат гъвкавост и разнообразие при търсенето и прилагането на подходящи цветови и композиционни решения, както в индивидуалната творческа дейност, така и при поръчкови задания.


Предварителни изисквания:
• Основни познания за ползване на графични програми за обработване на образ

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Цвят и цветова гама – въведение. 2. Цвят, стилизация, стилове. 3. Въведение във възможностите на компютърните технологии за работа с цвета 4. Въведение във възможностите на компютърните технологии за цветно и обектно композиране. 5. Традиционен инструментариум за работа върху изображение 6. Начини за създаване и модификация на изображение 7. Въведение във възможностите на компютърните технологии за рекомпозиране на предварително създадени композиции 8. колажът –анализ, примери, значение, техники 9. Фовизъм – условността на цвета 10. Цветно петно в декоративен подход в композирането 11. Колаж и монтаж – композиране със средства, предоставени от подходящо компютърно приложение 12. Условност, реализъм и монтаж. 13. Линия и петно –употреби и ефекти. 14. Технология и цвят в живописта – концепциите на поп-арта 15. Графити 16. Компютърна стилизация на изображение 17. Пейзаж и цветност - компютърни манипулации на цветността за постигане на различни внушения 18. Портрет и автопротрет – стилизиране чрез компютърно манипулиране на цветност 19. Компютърно моделиране на образи – морфинг 20. Начини за промяна и корекция на цветност и гами 21. Цветна обработка на изображения в дву- и три-цветност 22. Цветни и графични филтри и тяхното приложение 23. Цвят и Психология на възприятието 24. Цвят и пластични проблеми на светлосянката 25. монохромни полета и съвременно изкуство
  2. практически разработки

Литература по темите:

Adobe Photoshop CS4 – официален учебен курс

ISBN: 9789546859044

Средства за оценяване:

проект

домашна задача

събеседване

конферанс