MUSM590 Музика и публики

Анотация:

Курсът има за цел да развие и задълбочи практическите и организационните умения на студентите, да активизира техния предприемачески дух и изпълнителско-научни умения. Да развие свободата на избор на идеи по отношение на организирането на различен тип проекти, да активизира тяхната предприемчивост по посока на богато и плодотворна творческо сътрудничество с колеги певци, инструменталисти, тонрежисьори си от програмите по музика на НБУ. Да стимулира свободния им избор по отношение намиране на нови модели на промотиране и представяне на майсторски класове, уъркшопи, групови или самостоятелни изяви, концерти, студийни звукозаписи и др.

Основна работа на студентите в курса е тяхната реализация в проекти, концерти, конкурси, продукции и прочие възможности за индивидуална проява при намирането и привличането на публики - нови и задължането на вече привлечените аудитории в залите - нелека задача, която е определена като основна от Европейската общност.

Курсът подготвя студентите за работа в реална среда - след приключване на курса на обучение в магистърската програма в НБУ.

прочети още
Музикознание

Преподавател(и):

проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

След приключването на курса студентите ще имат:

• основни теоретични знания и практически умения в областта на музикалното предприемачество и продуцентство по отношение на работата и комуникацията с потенциални и реални музикални публики;

• представа от най-новите световни тенденции в развитието на практиките за концертни и други публични прояви в областта на музиката;

• желание и свободен избор да експериментира в различни организационни и изпълнителски модели;

• могат да работят в екип;

• могат да се включват в последващи изяви и проекти към департамента или програмата по отношение на привличането на нови публики;

• могат да реализират съвместно с колегите си от програмите по музика на НБУ майсторски класове, уъркшопи, групови или самостоятелни изяви, концерти, студийни звукозаписи и др.;

• могат активно да представят резултатите от своята изпълнителска дейност.


Предварителни изисквания:
Широки интереси в областта на музикознанието и музикалното продуцентство.

Изпълнителска практика.

Богат слухов опит из областта на музикалната култура - история и изпълнителство.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение: култура, изкуство, музика.
 2. Опит за поглед върху исторически явления в музиката с някои социологически аргументи.
 3. Дигиталният обрат, новата медийна констелация и музикалните процеси.
 4. Музика и комуникации.
 5. Семинар.
 6. Социалните медии – нов начин за споделяне и разпространение на музика.
 7. Какво е публичен интерес? Печатни медии и публика.
 8. ПР или реклама за музика.
 9. Техники за привличане на вниманието.
 10. Семинар.
 11. Структурен модел на музикалната публика.
 12. Добри практики (good cases) и нови музикално-образователни реалности.
 13. Политики за привличане на нови публики за музика.
 14. Младeжка музикална публика. Анализ върху анкета със студенти в НБУ.
 15. Заключителен семинар.

Литература по темите:

Адорно, Теодор. Естетическа теория. Изд. „Агата-А“, София. 2002. (Първо издание: Ohne Leitbild. Parva Aesthetica. OA 1967. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag 1970, ISBN: 978-3518102015)

Адорно, Теодор. Философия на новата музика. Изд. „Наука и изкуство“, София. 1990. (Първо издание: Philosophie der neuen Musik. OA 1949. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag 1997, ISBN: 978-3518278390)

Арнаудов, Георги. Стилови взаимодействия в творческата дейност на композитора от постмодерната епоха. Автореферат на дисертация. НБУ, София. 2012.

Белтрандо-Патие, Мари-Клер. История на музиката. Част 1. Изд. „Музика“, София. 1997. (превод от френски език на Larousse-Bordas, Paris)

Белтрандо-Патие, Мари-Клер. История на музиката. Част 2. Изд. „Музика“, София. 1999. (превод от френски език на Larousse-Bordas, Paris)

Бишоф, Райнер. За европейския дух. Изд. „Д-р Иван Богоров“, София. 2010.

Вебер, Макс. Рационални и социологически основания на музиката. ИК „Критика и хуманизъм“, София. 2000.

Далхаус, Карл. Музикална естетика. Изд. „Пигмалион“, Пловдив. 2004.

Димов, Венцислав. „Медийната музика в предметното поле на етномузикологията“. Статия в сп. „Българско музикознание“, бр. 2-3/2010, стр.23-40.

Капустин, Юрий. Музикант-исполнитель и публика. Социологичные проблемы и современной концертной жизни. Москва. 1985.

Кръстева, Нева. Музикално-естетически изследвания. Том I, II и III. ЕТ „Лидинг текнолоджи“, София. 2002.

Ломакс, Алън. Структура на музикалното изпълнение и социалната структура. – В: Социологически модели на изкуството. Антология. Част 1. (Съст. Иван Стефанов, А. Янева). Изд. „Аскони-издат“, София. 2001.

Лосев, Алексей. Музиката като предмет на логиката. ИК „Иван Вазов“, София. 1996.

Павлов, Евгени. Структура и типология на концертната публика. В: сп. „Музикални хоризонти“, 1980, бр. 7-8.

Петев, Тодор. Теории за комуникацията. ФЖМК, София. 2001.

Стоянов, Росен. За културата в контекста на цивилизацията на образите. В: Годишник на Масови комуникации 2009. (http://ebox.nbu.bg/mas_com10/view_lesson.php?id=77)

Фотев, Георги. Дисциплинарна структура на социологията. Изд. „Изток-запад“, София. 2006.

Хабермас, Юрген. Структурни изменения на публичността. УИ „Св. Климент Охридски“, София. 1995. (Strukturwandel der Offentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der burgerlichen Gesellschaft (Habilitationsschrift). Luchterhand, Neuwied 1962. (Neuauflage: Suhrkamp, Frankfurt am Main 1990, ISBN 3-518-28491-6).

Харалампиева, Ирина. Музикалната публика. Изд. „Хайни“, София, 2014.

Христов, Димитър. Фундаментални предпоставки за композиторското въображение. Към ситуацията в началото на ХХІ век. Изд. „Музикално общество „Васил Стефанов“, София, 2009.

Цинандова-Харалампиева Веса. Естетика на музиката. София. 2000.

Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Музика и публики. Връзката на музикалното послание с реалността. Доклад във Втори национален научен форум с международно участие BERTF 2014 „Изкуството и културата днес: Духът на времето и проблеми на интерпретацията“, Република Сърбия, Университет в Ниш, Факултет по изкуства. Ниш, 10-11 октомври 2014. UNIVERZITET U NISU, FAKULTET UMETNOSTI „UMETNOST I KULTURA DANAS: DUH VREMENA I PROBLEMI INTERPRETACIJE“

Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Музика и публики. Нови концепции за отвореност. Издателство на НБУ, 2015.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 30 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 30 %

ФИНАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 40 %