MUSM586 Съвременна музикална култура

Анотация:

• Курсът MUSM586 Съвременна музикална култура има за цел да въведе студентите в идеите на съвременната музикална култура, съвременните форми на творческия композиционен и на изпълнителския процеси. Насочен е към разкриване на изключителното многообразие на разбирания, търсения, подходи и реализации на музикални творби и интерпретации в една динамична съвременна епоха от началото на ХХ век до наши дни.

• Обучението има за цел:

- Да представи професионално творческите и изпълнителски подходи и практики в света на музиката.

- Да създаде у студентите представи и разбиране за възникването и съществуването на многообразието на съвеменната музикална култура на 20-и и 21-и век.

- Да предпостави у студентите и нагласата към разностранни начини на осмисляне и преживяване на предишна и съвременна музика, понякога и в съвместност и без конфликт помежду им, било то от позиция на слушател, на интерпретатор и/или на творец.

прочети още
Музикознание

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• историко-еволюционните и технически характеристики на музикални явления в съвременната музикална култура;

2) могат:

• да се ориентират в разнообразието от подходи, стилове и практики в съвременния свят на музиката;

• аналитично да работят с различни образци от съвременната музикална култура;


Предварителни изисквания:
• Познания по елементарна теория, солфеж, нотна грамотност, основни познания по хармония и полифония.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Понятието музикална култура. Музикален стил.
  2. Периоди в съвременната музикална култура от началото на ХХ век до наши дни.
  3. Творчески практики и музикален стил. Видове музикални практики.
  4. Степени на стабилност на музикално-културните практики в съвременната епоха.
  5. Нови отношения към веществената реалност на звука в епохата на съвременните музикални технологии.
  6. Всеобщия музикален стил.
  7. Индивидуалният стил. Авторски стратегии в епохата на Модернизма и Постмодернизма.
  8. Извъневропейски музикални практики в съвременната музикална култура.
  9. Музика и технологии. Културна неопределеност и влияние на технологиите върху съвременното творчество.
  10. Съвременната музикална култура в дигиталната епоха.

Литература по темите:

• Benward, Bruce, Barbara Garvey Jackson, and Bruce R. Jackson. (2000). Practical Beginning Theory: A Fundamentals Worktext, 8th edition, Boston: McGraw-Hill.

• Brown, James Murray (1967). A Handbook of Musical Knowledge, 2 vols. London: Trinity College of Music.

• Chase, Wayne (2006). How Music REALLY Works!, second edition. Vancouver, Canada: Roedy Black Publishing.

• Hewitt, Michael (2008). Music Theory for Computer Musicians. USA: Cengage Learning.

• Lawn, Richard J., and Jeffrey L. Hellmer (1996). Jazz Theory and Practice. [N.p.]: Alfred Publishing Co.

• Meyer, Leonard B. (1961) Emotion and Meaning in Music. Chicago: University Of Chicago Press.

• Meyer, Leonard B. (1997) Music, the Arts, and Ideas: Patterns and Predictions in Twentieth-Century Culture, University of Chicago Press. 349 p.

• Meyer, Leonard B. (1997) Style and Music: Theory, History, and Ideology. Chicago: University оf Chicago Press.

• Miguel, Roig-Francoli (2011). Harmony in Context, Second edition, McGraw-Hill Higher Education.

• Seashore, Carl (1933). Approaches to the Science of Music and Speech. Iowa City: The University.

• Seashore, Carl (1938). Psychology of Music, New York, London, McGraw-Hill Book Company, Inc.

• Sorce, Richard (1995). Music Theory for the Music Professional. [N.p.]: Ardsley House.

• Wollheim, Richard. (1968) Art and Its Objects: an Introduction to Aesthetics. New York: Harper & Row, 1968.

• Yamaguchi, Masaya (2006). The Complete Thesaurus of Musical Scales, revised edition. New York: Masaya Music Services.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Тест - 50%

Есе - 50%

Финално оценяване:

Писмено изложение - 50%

Събеседване - 50%