MHRB420 Стаж

Анотация:

Стажът е структуриран като последователни, логически свързани единици, със специфични инструкции за студентите, включващи постигането на определени компетенции, задачи и дейности за изпълнение.

Стажът е израз на концепцията за непрекъснатото професионално развитие и ученето през целия живот и е съобразена с изискванията на Професионалните стандарти за мениджъри по човешки ресурси на CIPD и БАУРЧР. В Стажа, студентът представя доказателства за своята компетентност спрямо изискванията на част „Изследователски мениджърски доклад“ от раздела „Непрекъснато професионално развитие“ на Професионалните стандарти за мениджъри по ЧР.

Студентите базират стажа си в организацията, в която работят или в избрана от тях организация.

Целите на Стажа са:

1. Да повиши възможността за интегриране на знанията придобити в МП УРЧР, да предостави условия за прилагане на наученото в практиката и осигури среда за споделяне на опита с практици, чрез работа по специфични проекти в конкретни организации.

2. Придобиване на практически умения (съвместими с посочените в паспорта на програмата) в процеса на осъществяване на конкретни дейности по трудов или граждански договор, свързани с тематичните направления на магистърската програма;

3. Възможности за финализиране на обучението под формата на поставена задача за анализ или част от процеса по:

? формулиране, утвърждаване и обвързване на магистърската теза с конкретен проект, като се използват получените резултати в обучението и рефлексията на придобития опит в практиката;

? практическо апробиране на резултати от научни експерименти или проекти, които предполагат “движение” по схемата и инструментариума на съответното изследване (стратегия на изследването), анализ и обработка на данни (първичен и вторичен анализ), контент анализ (качествено-количествен анализ на документацията в конкретна организация) с практическото използване на статистически методи, експерименти, наблюдение, тестове, анкети, интервюта и систематизация на резултатите.

4. Представените разработки (доклад и отчет) играят ролята на предварително проучване (проект) и покриват приложната част от вероятното и предпочитаното от студентите тематично направление на магистърската теза, като се отчитат и изискванията на организацията - потребител, която има необходимост от разработването на подобна тема и затова проявява интерес и предоставя съответна база за конкретно проучване.

В този курс се изисква от студентите:

1. Да представят Предложение за мениджърско изследване по избран от тях проблем.

2. Да работят върху изследването в съответствие с предварителния план и да представят Дневник (записи на дейностите) за извършената работа. Дневникът трябва да съдържа задачите и дейностите, извършени по време на изследването, наличните ресурси, пречките и трудностите, решенията, които са били взети, и самооценка на постигнатото.

3. Да разработят и представят завършен Изследователски мениджърски доклад, включващ резултатите от работата по изследването и постиженията на студента.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• как да изследват и диагностицират различни аспекти от управлението на персонала и развитието му в организационна среда;

• как да търсят и оценяват критично данните от различни източници и ресурси, за да изготвят управленски доклад, включващ план за осъществяване на организационни промени в разумен период от време;

• как да планират и разработват проект, който има отношение към организацията и добавя стойност към организацията и индивида;

• разбират важността на наличието на ясни цели, задания и хипотези;

• принципите на управление на времето, подредбата на приоритетите и развитието на изследването;

• как да се преодолеят блокажи и препятствия.

2) могат да:

• Намират подходящи идеи и проекти за управленско изследване по отношение на неговата осъществимост и значение за организацията, свързани с ключови въпроси за персонала и организационното развитие.

• Правят обосновка на избора си на изследователски цели.

• Разработват проект, който показва разбирането на студента за стратегическите проблеми в организацията и демонстрира потенциала на студента да даде своя принос за подобряване на изпълнението на организацията.

• Демонстрират задоволително познаване на съществуващата литература и на съвременни практики по УРЧР.

• Обясни и да направи критична оценка на приноса на ЧР за ефективното изпълнение на организационно и професионално ниво.

• Използват различни методи за събиране на данни (например: интервюта, анкети, наблюдение и анализ на документи), както и да обясняват обстоятелствата, при които те могат да бъдат използвани.

• Осигурят достъп и да тълкуват данните от първични и вторични източници.

• Обосноват предимствата и недостатъците на различни изследователски методи и тяхното значение към различни ситуации.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• По основни курсове на програматаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. КАКВО СЕ ОЧАКВА ОТ СТУДЕНТИТЕ? 1. Да представят Предложение за мениджърско изследване по избран от тях проблем. 2. Да работят върху изследването в съответствие с предварителния план и да представят Дневник (записи на дейностите) за извършената работа. Дневникът трябва да съдържа задачите и дейностите, извършени по време на изследването, наличните ресурси, пречките и трудностите, решенията, които са били взети, и самооценка на постигнатото. 3. Да разработят и представят завършен Изследователски мениджърски доклад, включващ резултатите от работата по изследването и постиженията на студента. Изследването трябва да бъде директно обвързано с УЧР на конкретна организация и да преследва решаването на реален проблем, като се използват данни, предоставени от организацията, наблюдения, срещи, интервюта, въпросници и т.н. Важно е препоръките, като резултат от изследването, да бъдат приложени в съответствие със специфичната среда в организацията. Особености на изискванията за оценка, самооценка и защита на стажа: 1. Оценка на супервайзора за извършена дейност и оказаното съдействие по време на проучването (стажа) в организацията. 2. Оценка (или зачитане) от преподавателя(комисията), която трябва да установи и да направи препоръки по отношение: • степента на съответствие на получените резултати в зависимост от заявената цел на задачата, извеждането на аргументи и интерпретация, която да подсказва за продуктивно знание; • правилността на формулираната хипотеза, приложената методика, проявените умения за търсене, селектиране и коректно представяне на получените данни и резултати; 3. На основата на вътрешната защита студентът получава подкрепа и указания за по- нататъшната работа по МТ, корекции, препоръки и насоки, като възможност за окончателното й формулиране, при съвместната дейност с избрания научен ръководител.

Литература по темите:

• Иванова, М. (2013) Указания за разработване на доклад за мениджърско изследване.

• Anderson, V. (2004). Research methods in HRM. London: CIPD.

• Marchington, M. and Wilkinson, A. (2002). People management and development. 2nd ed. London: CIPD.

• Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A., (2003). Research methods for business students. 3rd ed. Harlow: Pearson.

• Професионални стандарти за работещите в областта на УЧР (2003), изд. Ciela, София

• http://www.cipd.co.uk/NR/rdonlyres/3BF07636-4E9A-4BDB-8916-95CC94F72EC9/0/profstands.pdf

Средства за оценяване:

Стажът финализира обучението под формата на поставена задача за анализ и част от процеса по формулиране, утвърждаване и обвързване на магистърската теза (МТ) с конкретен проект в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, като се използват получените резултати в обучението и рефлексията на придобития опит в практиката. На базата на работата в асинхронни дискусии в Мудъл и самостоятелна работа по изследване, с представяне на резултатите в „Доклад за мениджърско изследване“, се формира оценката.

? Предложение за изследване - 10%.

? Запис на дейностите (дневник) по изследването - 10 %.

? Изследователски мениджърски доклад - оценка - 70%.

? Презентиране пред аудитория - 10 %.