MHRB417 Предприемачество в организацията и човешките ресурси

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Курсът е с практическа насоченост и включва 8 присъствени аудиторни часа, 8 часа дискусия във форум, 6 часа работа във виртуални екипи и 8 часа практически занимания.

Ползите от обучението по предприемачество, не се ограничават само до развитие на пригодност за самостоятелен бизнес. Обучението по предприемачеството помага на хората да бъдат по-креативни и самоуверени. Курсът предлага на студентите инструментариум, който да ги подпомогне да мислят творчески, да решават ефективно разнообразни проблеми, да правят обективен анализ на бизнес идеи и оценка на даден проект.

Основните цели на курса са:

• да насърчи креативността и иновативното мислене на студентите;

• да развие личните качества и умения на студентите, които са в основата на предприемачески нагласи и поведение (творчество, инициативност, поемане на риск, самостоятелност, самоувереност, лидерство, колективен дух);

• да повиши информираността на студентите за предприемачество като възможност в кариерата;

• да предостави инструментариум за стимулиране на персонала в организацията да работа по конкретни предприемачески проекти и дейности

• да обясни ролята на талантите.

В курса се прави преглед на предприемачеството в организацията. Той не е предназначен за покриване на всички аспекти на предприемачеството, които засягат организацията на фирмата, стратегията и изпълнението, а по-скоро има за цел да запознае студентите с ролята на човешкия капитал; с някои от основните понятия и аналитични инструменти , които се използват в корпоративното предприемачество като част от цялостната корпоративна стратегия за подновяване на продуктови линии или услуги, за предлагане на напълно нови продукти и услуги, които включват нови технологии; навлизане на нови пазари.

По-конкретно, курсът се фокусира върху четири основни области:

• необходимостта от предприемаческо поведение в организацията;

• откриване и развитие на хора с предприемаческо поведение;

• как фирмите се възползва от предприемаческото поведение;

• как фирмите развиват и поддържат конкурентно предимство чрез корпоративно

предприемачеството.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р
доц. Ангел Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• как да развиват предприемаческия дух (повишаване на информираността и мотивацията);

• какво е необходимо за да се създаде бизнес, както и да управлява растежа на бизнеса;

• как да развиват предприемачески умения, необходими за идентифициране и експлоатиране на бизнес възможности.

2) могат:

• ще бъдат по-креативни; силно мотивирани; проактивен; самостоятелни;

• ефективно да комуникират; да вземат правилни решения; ефективни ръководители; преговарящи; да решават проблеми;

• да са по-малко зависими, да бъдат рискови играчи; да живеят в условия на несигурност и промяна; способни да разпознават благоприятните възможности.


Предварителни изисквания:
• Познаване и разбиране на основните концепции за управление

• Познаване и разбиране на същността и значението на управлението и развитието на човешките ресурси

• Познаване на функцията „управление на персонала”Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Управление на корпоративно предприемачество
  2. УЧР практики и иновации
  3. Системи за УЧР и иновации
  4. Системи за УЧР и корпоративно предприемачество
  5. Организационна култура и корпоративно предприемачество
  6. Управление на знанието и корпоративно предприемачество
  7. Насърчаване на корпоративното предприемачеството чрез човешките ресурси - управленски практики:

Литература по темите:

Morris, M.H, Kuratko, D.F, and Covin, J.G., 2008 Corporate Entrepreneurship & Innovation,

2nd Edition, Thompson/Southwestern Publishing

Harvard Business School Publishing online cases:

http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/access/6179586

Corporate Entrepreneurship for Dummies, HBS 2005 BAB114

Apple Computer 2005, Harvard Case Set 705469

Howard Head and Prince Manufacturing, HBS 9-388-079 May 1992

Innovation at HP: The Role of the Innovation Program Office, Stanford Graduate School

of Business 2008 SM-172

Средства за оценяване:

Студентът получава крайна оценка от текущ контрол 50% и интегриращ изпит 50%.