MHRB415 Методи за изследване в областта на УЧР

Анотация:

Курсът въвежда студентите в основните принципи и правила за ефективна подготовка, съставяне и провеждане на изследвания в организационна среда за целите на управлението на човешките ресурси. Те получават както теоретична подготовка, така и практически умения за ефективно провеждане на емпирични теренни изследвания за целите на организацията.

Цели на курса:

• Да даде на студентите цялостен поглед върху процеса и особеностите на съставянето и провеждането на емпирични изследвания за целите на управлението на човешките ресурси

• Да обучи студентите да съставят изследователски програми, които ефективно да обслужват организационни и мениджърски цели

• Да тренира студентите в конструирането и прилагането на изследователски инструменти в мениджърската практиката

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какви функции имат изследванията в управлението на човешките ресурси

• Какви са видовете изследвания и изследователски стратегии и как да изберат най-подходящите за случая

• Как се съставя изследователска програма

• Какви изследователски методи има и как да подберат най-подходящите

• Как се съставя ефективен въпросник за изследване, структурирано интервю или фокус група

• Количествени и качествени методи за анализ на данни

2) могат:

• Да съставят програма за емпирично теренно изследване

• Да определят обекти на изследване и да формулират изследователски въпроси и цели

• Да определят адекватни източници на информация, целеви групи и извадки

• Да определят най-ефективните изследователски методи

• Да съставят въпросници за анкетиране и интервюиране

• Да формулират коректно отделните въпроси от въпросника

• Да съставят отчетни карти за наблюдение и изследване на документи

• Да анализират получените данни


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Желателен е опит от работа или стаж в организация

• Желателно е заемане на лидерска или мениджърска позиция

• За семинарните занятия студентите трябва да бъдат разделени в групи по максимум 20Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Функции на изследването в областта на управлението на човешките ресурси. Какво е изследване? Изследване и мениджмънт. Защо се налага да правим изследвания? Какви и за кого са ползите от едно изследване в организацията? Какво е изследователска магистърска теза? Какво трябва да включва? Как трябва да бъде написана?
 2. Съставяне на изследователска програма. Елементи на успешното изследване. Мотивация. Подкрепа и насочване. Стил и творчески подход. Личностни качества и същностни характеристики на компетентните изследователи. Отправна точка (Откъде да започнем?).
 3. Етапи и основни въпроси на изследването. Изследователска етика и политика. Осигуряване на достъп. Политически съображения относно изследователския проблем. Заинтересованите лица в организацията. Етически въпроси. Използване на резултатите от изследването.
 4. Определяне, формулиране и изясняване на изследователския проблем. Характеристики на добре избрания изследователски проблем. Създаване и уточняване на изследователските идеи. Превръщане на изследователските идеи в изследователски проект. Създаване на проект за изследване.
 5. Формулиране на целите и задачите на изследването. Критичен преглед на литературата. Работа с литературни източници. Видове източници. Използване на библиотеките и интернет за изясняване на собствения принос в бизнес изследването. Позоваване и цитиране на литературните източници.
 6. Определяне на източниците на информация и извадките. Нуждаем ли се от представителна извадка? Определяне на извадката по случаен път. Подбиране на извадката. Правила при определяне на извадката. Кой трябва да бъде включен? Колко души?Как ще ги изберем?
 7. Определяне на изследователските методи. Избор на подход и метод на изследване. Определяне на изследователската стратегия. Типове изследване. Видове подходи (позитивизъм,феноменология, релативизъм, социален конструктивизъм). Как различните подходи разбират описанието, обяснението прогнозирането и контрола в изследователския процес? Нуждата от ясна изследователска стратегия. Комбиниране на подходи. Надеждност на различните подходи.
 8. Текущо оценяване: Представяне на изследователски статии от студентите
 9. Видове изследователски методи: интервюиране. Видове интервюта (в зависимост от степента на структурираност). Кога е подходящо използването на интервю? Техники на провеждане (метод на критичните ситуации, метод на поведенческите ситуации, репертоарна решетка, проективни техники, анализ на протоколи, когнитивни карти.) Проблеми, свързани с качеството на данните. Как да се избегнат типичните грешки? Умения за провеждане на интервю. Групово интервю и фокус групи.
 10. Видове изследователски методи: анкетиране. Техники за създаване на въпросници и анкети. Проектиране на въпросници и анкети. Проблеми, свързани с надеждността и валидността. Провеждане на изследване с въпросници и анкети.
 11. Видове изследователски методи: наблюдение. Наблюдение – роли на наблюдателя, структурирано наблюдение – събиране и анализ на данните.
 12. Видове изследователски методи: изследване на документи.
 13. Анализ на качествени данни. Разбиране на качествените данни. Стратегии на качествен анализ. Контент анализ. Аналитични методи за изграждане на теория или потвърждаване на хипотези. Превръщане на качествените данни в количествени.
 14. Анализ на количествени данни. Подготовка на данните за анализ. Проучване и представяне на данните. Видове количествени данни. Статистически методи за анализ на данните (дескриптивна статистика, измерване на сходство или различие, равнище на значимост и др.) Проучване на взаимовръзки и тенденции. Използване на компютър и софтуер за статистически анализ. Комбиниране на методи – триангулация.
 15. Съставяне на въпросник . Провеждане на изследване.

Литература по темите:

Основна литература:

1. Джонев, С. (2015) Качествени методи за изследване в социалните науки. София, Ен Джи Би Консултинг.

2. Калинов, К. (2010, 2013) Статистически методи в поведенческите и социалните науки. НБУ, София.

3. Каплан, Р., Сакъзо, Д. (2013) Психологическо тестиране. Принципи, приложения и проблеми (7-мо издание). Изток-запад.

4. Павлова, В. (2002) Бизнесстатистика. НБУ, София.

5. Стюарт, Д., Шамдасани, Пр. (2001) Фокус-групи. Теория и практика. София, ИК СЕМА РШ.

6. Easterby-Smith, M., Lowe, R. & Thorpe, A. (2012) Management Research: An Introduction (4th edition). London, Sage Publications Ltd.

7. Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2012) Research Methods for Business Students (6th edition), Prentice Hall.

Допълнителна литература:

1. Anderson, V. (2013) Research Methods in Human Resource Management. CIPD Publishing.

2. Bell, J. (1997) Doing Your Research Project: A guide for First-Time Researchers in Education and Social Science. Buckingham, OU Press.

3. Bryman, A. & Bell, E (2003) Business Research Methods. Oxford: Oxford University Press.

4. Cooper, D. & Schindler, P. (2013) Business Research Methods (12th edition). Irwin McGraw-Hill.

5. Gash, S. (2000) Effective Literature Searching for Research (second edition). Hampshire, Gower.

6. Ghauri, P., Gronhaug, K. & Kristianslud, I. (1995) Research Methods in Business Studies. Hemel Hempstead, Prentice Hall.

7. Gill, J. & Johnson, P. (1997) Research Methods for Managers. London, Sage.

8. Glaser, B. & Strauss, A. (1967) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for qualitative research. New York, Aldine Publishing

9. Hart, C. (1998) Doing a literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination. London, Sage.

10. Pink, S. (2000) Doing Visual Ethnography. London, Sage.

11. Punch, K. (1998) Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches. London, Sage.

12. Remenyi, D., Williams, B., Money, A. & Swartz, E. (1998) Doing Research in Business and Managements: An introduction to Process and Method. London, Sage.

13. Rose, G. (2001) Visual Methodologies, London Sage.

14. Sanders, K., Cogin, J. and Bainbridge, H. ed. (2014) Research Methods for Human Resources Management, NY & London, Routledge.

15. Strauss, A. & Corbin, J. (1990) Basic Qualitative Research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, Sage.

16. Williams, M. & May, T. (1996) Introduction to the Philosophy of Social Research. London, UCL Press.

Средства за оценяване:

Рефериране на изследователска статия.

Проект за изследване.