MHRB414 Управление на знанието и информацията за човешкия капитал

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Курсът има за цел да осигури разбиране за концепциите свързани с управлението на знанието, човешкия капитал и информацията. Да създаде нагласи за адекватна реакция на предизвикателствата на управлението на знания и информация в рамките на една организация с цел защита на бизнеса и подобряване на ефективността на бизнеса.

Чрез този курс студентите получават:

• основни познания по информационни технологии в областта на УЧР;

• разбиране за характера, целта и приложенията на информационните системи и модели за УРЧР;

• информация за това, какво и как да се използва от динамичния свят на информационните технологии за да бъдат организациите най- добрите и силни срещу конкуренцията.

Запознават се с:

• методи и средства за търсене на подходяща информация в интернет;

• информационни ресурси за намиране на подходящи софтуерни системи за решаване на конкретни проблеми;

• техники за анализ и прогноза на стандартите по ИТ и поглед в бъдещето.

Имат възможност:

• да създада умения за анализ на информация, проектиране на искане за оферта, въвеждане и използване на подходящ софтуер;

• да осмислят факти, да оперират с понятия и прилагат в конкретни практически ситуации наученото от тази научна област;

• да прилагат знания от различни области с цел да се реши сложен проблем, за защита на цялостна концепция;

• да развият умения да се проблематизира, да се правят изводи и предположения при недостиг на информация, да се предлагат алтернативни решения.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• концепцията и значението на управлението на знания и информация по отношение на организацията;

• ролята на знанията като активи и тяхното управление;

• кои са ключовите процеси за управление на знанията, необходими за иновациите;

• как да се разработи рамка за създаване на култура за управление на знания.

2) могат:

• да обясняват връзката между данни, информация, знания и мъдрост;

• да обясняват отношенията между индивидуалните знания и организационни знания;

• да анализират и използват техники за моделиране с цел идентифициране на знанията, в рамките на организацията;

• да оценяват настоящи и потенциални активи на знанията, в рамките на на организацията;

• да обясняват приноса на знанията като активи на организацията;

• да осигуряват възможност за споделяне на знания в рамките на организацията;

• да препоръчват подобрения в настоящата рамка на организациите, които позволяват споделянето на знания.
Предварителни изисквания:
• Български език за правилно писане на управленски документи,

• Компютърни умения за работа с текстообработващи програми, Internet и електронна поща,

• Познаване и разбиране на основните концепции за управление,

• Познаване и разбиране на същността и значението на управлението и развитието на човешките ресурси ,

• Познаване на функцията „управление на персонала”.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в тематиката на курса. разбиране за данни, информация, мъдрост.
  2. Стратегии за управление на знанията и информацията в организациите.
  3. Идентифициране на качеството на знанията за създаване на конкурентно предимство. Принос на ИС/ ИТ за постигане на конкурентно предимство на организациите.
  4. Процеси на вземане на решения в организациите и роля на информацията; анализ на риска и чувствителността.
  5. Процеси на комуникация; интерпретиране и отсяване на информацията.
  6. Сигурност и защита на информацията. Поддържане на записи за служителите и защита на лични данни.
  7. Разбиране за система: определение на системата, структура и процес, холистичен подход, нови качества. Характеристики на системата: граница, среда, отворена, затворена, изолирана, положителна и отрицателна обратна връзка; модел на контрол.
  8. Анализ на данни – обекти, характеристики и взаимоотношения; диаграми на системите и на потока от данни; модели на бази данни – системи за управление на архивите, йерархични, мрежи и свързани бази данни. Организацията от гледна точка на информацията; необходимост от информация за различните функции и дейности на организацията.
  9. Методологии за анализ и проектиране на системи Приложен софтуер, използван понастоящем за обработка на данни, съставяне на доклади, моделиране и комуникация.
  10. Ролята на автоматизираните информационни системи за управление на човешките ресурси. Методи за изследване на системите за управление на човешките ресурси. Фактори определящи състоянието на системата и нейните компоненти. Методи за анализ на системите за управление на човешките ресурси Стратегически цели на фирмата и стратегии за внедряване на софтуер по УЧР

Литература по темите:

Джамбазов, В. (2018). Информационни технологии в практиката, издателство на НБУ.

Гурова Ел., Николов Р., Антонова А. (2012). Управление на знанията, Булвест 2000

Бакърджиева Т. (2011). WEB 2.0 при управлението на знания и електронното обучение, Университетско издателство ВСУ "Черноризец Храбър"

Владимирова К. и екип (2014) Управление на човешките ресурси - Глава 3. "Човешкият капитал и параметрите на "учещата организация"- теории, европейски практики и програми за обучение, НБУ

Иванова, М. (2008) Ресурсна книга “Информационни системи в областта на УЧР”, УМ-НБУ

Alexander, D., Finch, A., Sutton, D., Taylor, D., (2008) Information Security Management Principles: An ISEB Certificate, BCS

Boddy, D., Boonstra, A., (2008). Managing Information Systems: Strategy and Organisation, Pearson Education Ltd, ISBN 978-0-273-71681-5

Brenan, K. (2009) A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge(R) (BABOK(R) Guide), ISBN-13: 978-0981129211

Haag, S., Cummings, M. (2012). Management Information Systems for the Information Age, ISBN-13: 978-0071314640

Chaffey, D., White, G., (2010). Business Information Management: Improving Performance Using Information Systems, ISBN-13: 978-0273711797

Collinson, C. and Parcell, G. (2007), Learning to Fly: practical knowledge management from leading and learning organisations, Wiley

Elias M. Awad, Hassan M. Ghaziri (2004). Knowledge Management, Prentice Hall.

Feather, J. (2008), The Information Society: a study of continuity and change (5th ed.). London: Facet.

Hawruszkiewycz, I. (2010), Knowledge Management: organizing knowledge based enterprises. Basingstoke: Palgrave.

Hislop, D. (2009), Knowledge Management in Organizations (2nd ed). Oxford: Oxford University Press

Madanmohan Rao (2004), Knowledge Management Tools and Techniques: Practitioners and Experts Evaluate KM Solutions. Butterworth-Heinemann.

Senge, P. (1990), The Fifth Discipline: the art and practice of the learning organization. London: Random House.

Средства за оценяване:

Студентът може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителни резултати на писмените задачи през семестъра и участие в семинар. Студентът може да получи крайна оценка за курса и чрез изпълнение на практическите задачи, предадени през платформата Мудъл на УМ – НБУ в периода на изпитната сесия.