MHRB413 Иновации и креативност в организацията

Анотация:

ЦЕЛИ:

Разбиране какво представлява иновацията и разликата с креативността

• Разбиране на разликите между непрекъснатите, динамичните и революционните (еднократни) иновации

• Проследяване на промените в предлаганата потребителска стойност на клиента (ПСК) и разпознаване на основните проблеми

• Оценка за това как мониторингът на клиентите и конкурентите може да доведе до изработването на новаторски идеи за продуктите и услугите

• Познаване на общия процес на разработване на продукта - от концептуалното тестване до тестовия пазар.

• Осмисляне по-добре на разликата между управлението на оперативния цикъл и управлението на иновационните проекти, имащи за цел да внедрят успешна иновация

• Разбиране за това защо уменията и компетенциите свързани с решаването на проблеми, управлението на проекти и промяната са толкова важни да иновативността в организациите

• Анализиране доколко иновативни са лидерството и организационната култура в компанията и преценка за тяхната роля за творческия климат

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р
гл. ас. Мария Тумбева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какво разбират под термина „иновация” и креативност

• да описват условията в една организация, които насърчават или спъват иновациите

• какви действия могат да предприемат мениджърите за отстраняване на пречките пред иновационната дейност и за нейното насърчаване

• как да преценяват отделните стъпки в процеса на решаване на сложни проблеми както и да осъзнаят необходимостта от анализ на грешките и как да се учим успешно от тях

• общата схема за управление на проекти и критичните компетенции

2) могат:

• да допринасят за по-ефективно насърчаване на иновациите във тяхната собствена организация

• да разграничават рутинните оперативни дейности, насочени към запазването на статуквото в организацията от иновативните дейности, насочени към качествен скок в дейността на организацията

• да оценяват по-добре разликата между управлението на оперативния цикъл и управлението на иновационните проекти, имащи за цел да внедрят успешна иновация

• да прилагат редица техники и инструменти за решаване на проблеми и прогнозиране в контекста на проектите и управление на промяната

• да анализират и оценяват доколко иновативни са лидерството и организационната култура в компанията и да преценяват тяхната роля за творческия климат

• да използват методически насоки какво може да се направи, за да се повишава иновативността на организационната култура отчитайки резултатите от проведени изследвания


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• За системно мислене:и системно решаване на проблеми и познаване на различните функционални области на организацията.

Компютърна грамотност.

• Интернет грамотност.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература

Банчева, Е. (2017) Управление на иновациите, НБУ. Учебно помагало.

Допълнителна литература

Фостър, Д. (2002) Как се раждат идеите, РОЙ Комюникейшън

Сире, М. и Ж. Ламиман (2002) Успешната иновация, Класика и стил

Робъртсън, А. и А. Греъм (2005) Управление на таланта, ИК АМАТ-АХ

Abernathy, W. and K. Clark (1988) Innovation: mapping the winds of creative destruction, in M. Tushman and W. Moore (eds) Readings in the Management of Innovation, Ballinger, 55-78.

Adair, J. (1990) Challenge of Innovation, Talbot Adair Press

Amabile, T.M. and N.D. Gryskiewicz (1989) The creative environment scales: work environment inventory, Creativity Research Journal, vol. 2, 231-53

Barker, A. (2002) The alchemy of innovation, Spiro Press

Barker, J. (2002) Future edge, William Morrow and Co

Bessant, J. and M. Grunt (1985) Management and manifacturing innovation in the UnitedKingdom and West Germany, Gower

Burgelman, R. and L. Sayles (1986) Inside corporate innovation, Free Press

Checkland, P. (1989) Soft systems methodology, Human Systems Management 8: 273-89

Child, J. (1988) Organisation: A guide to problems and practice, Harper & Row

Cordey-Hayes, M., P. Trott and M. Gilbert (1997) Knowledge assimilation and learningorganisations, in Butler, J. and A. Piccaluga (eds) Knowledge, technology and innovative organisations, Guerini E. Associati

Couger, J.D. (1996) Creativity and innovation, Boyd & Fraser Publishing Company

Daft, R. (1986) Bureaucratic versus non-bureaucratic structures and the process of innovation and change, in Bacharach, S. (ed) Research in Sociology of Organisations, JAI.

Drucker, P. (1985) Innovation and Entrepreneurship, Heinemann

Freeman, C. (1982) Economics of industrial innovation, Frances Printer

Gomulca, S. (1990) The theory of technological change and economic growth, Routledge

Hinton, M. and P. Trott (1996) The changing nature of of R&D: the role of reputation inorganisational choice. R&D Management 22: 4.

Каnter, R. (1985) The change masters, Unwin

Kimberly, J. (1981) Managerial innovation, in P. Nystrom and W. Starbuck (eds) Handbook of organisational design, Oxford Univ. Press

Knight, K. (1967) A descriptive model in the intra-firm innovation process, Journal of Business 40: 284-97

Miller, W. (1989) Creativity: The eight master keys to discover, Unlock your creative potential, Pleasanton

Mohr, L. (1969) Determinants of innovation, American Political Science review 63: 111-26

Newell, A., J.C. Show and H.A. Simon (1962) The process of creative thinking, in H.E.Gruber, G.Terrel and M. Werthaeimer, Contemporary approaches to creative thinking, Atherton Press, 65-66

Nystrom, K. (1979) Creativity and innovation, John Wiley

Osborne, S. and K. Brown (2005) Managing change and innovation in public service organisations, Routledge

Peters, T. (1988) Thriving on Chaos, Macmillan

Porter, M. (1985) Competitive advantage, Free Press

Robert, M. and A. Weiss (1988) The innovation formula, Ballinger

Rogers, E. and F. Shoemaker (1971) Communication of innovation, Free Press

Slevin, D.P. and J.G. Covin (1990) Juggling entrepreneurial style and organisational structure: How to get your act together, Sloan Management Review, Winter, 43-53.

Souder, W.E. (1987) Managing new product innovations, Lexington Books.

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителни резултати на писмените задачи през семестъра и участие в семинар или чрез изпълнение на практическите задачи (проект) през семестъра, предадени през платформата Мудъл на НБУ.

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание – писмена задача и практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ до деня на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.