MHRB412 Работа с емоции. Управление на емоциите

Анотация:

Този курс разглежда социалните и емоционални умения, които са изключително необходими за поддържане на положителни отношения на работното място. Курсът е насочен към фундаменталните и свързаните с него умения за демонстрация на емпатия и „емоционалната интелигентност“, известни още като EQ, които се отнасят до уменията за идентифициране и регулиране на нашите собствени чувства, настройване на чувствата към другите и разбиране на техните перспективи и използване на това знание за създаване на конструктивни социални взаимодействия. Той предлага практически начини за засилване на съпричастността, доверието и сътрудничеството между екипите за подобряване на работата и разрешаване на конфликтите по-конструктивно - със специален акцент върху това как социално интелигентният мениджър по човешки ресурси може да изгражда култури на принадлежност и ангажираност към компаниите.

Основни цели на курса:

• Дефиниране и практикуване на самоуправление, самосъзнание, саморегулация, самомотивация и съпричастност.

• Разбиране, използване и управление на емоциите.

• Успешно вербално общуване с другите на работното място.

• Успешно общуване с другите по невербален начин.

• Идентифициране на ползите от емоционалната интелигентност.

• Обвързване на емоционалната интелигентност с работното място.

• Балансиране на оптимизма и песимизма.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
 Елена Хинова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Разбиране на връзката между емоциите и стреса на работното място

• Подобряване на уменията им за управление на емоциите на работното място и изграждане на ефективни работни взаимоотношения

• Как да балансират физическите, умствените и емоционалните аспекти на живота

• Разбират и осъзнават ролята на емоционалната и социална интелигентност за подобряване на работата

2) могат

• Да бъдат по-ефективни в управлението на емоциите на работното място чрез изграждане на умения за асертивност в процеса на комуникация

• Да преживяват по-малко стрес на работното място, като насърчават работна среда, в която емоционална честност и емоционална енергия се приемат без да се предизвикват конфликти

• Контролират емоциите си, когато са изправени пред стрес и други предизнвикателст на работното място и постигнете положително взаимодействие в екипи и работни групи

• Използват практически техники за управление на емоциите


Предварителни изисквания:
? Студентите следва да имат формирано разбиране и познания за ефективно управление,

? Разбирания върху основните понятия от теорията за управлението на човешките ресурси,

? Умения по български език за правилно писане на управленски документи и компютърни умения за работа с Moodle и Internet.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Bolton, S. 2005. Emotion Management in the Workplace. Basingstoke: Palgrave.

• Bolton, S. (2003) ‘Trolley dolly or skilled emotion manager? Moving on from Hochschild’s managed heart’ Work, Employment and Society 17 (2) pp. 289 – 308.

• Fineman, S. 1994. “Introduction”. in: Emotion in Organizations. London: Sage Publications.

• Hochschild, A. 1983. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. Berkeley: University of California Press.

• Morris, J. and Feldman, D. 1996. “The Dimensions, Antecedents and Consequences of Emotional Labour”. Academy of Management Review 21(4):986-1010.

• Noon, M. and Blyton, P. 2002. The Realities of Work. Basingstoke: Palgrave.

• Taylor, S. 1998. “Emotional Labour and the New Workplace”. in Workplaces of the Future, edited by P. Thompson and C. Warhurst. Basingstoke: Macmillan.

• Taylor, S. and Tyler, M. 2000. “Emotional Labour and Sexual Differences in the Airline Industry”. Work, Employment and Society, 14 (1), 77-95.

• Bolton, S. (2003) ‘Trolley dolly or skilled emotion manager? Moving on from Hochschild’s managed heart’ Work, Employment and Society 17 (2) pp. 289 – 308.

• Deery, S. (2005) ‘Customer service work, emotional labour and performance’ in Bach, S. (ed.) Managing Human Resources: Personnel Management in Transition 4th edition Oxford:Blackwell.

• Leidner, (1993) Fast Food, Fast Talk: Service Work and the Routinization of Everyday Life Berkeley:University of California Press.

• Grugulis, I. 2007. Skills, Training and Human Resource Development. A critical text (ch.6). Palgrave Macmillan

• Hancock, P. and Tyler, M. 2006 Emotion at Work in Redman, T. and Wilkinson, A. Contemporary Human Resource Management. Text and Cases. Prentice Hall.

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителни резултати на писмените задачи през семестъра и участие в семинар или чрез изпълнение на практическите задачи (проект) през семестъра, предадени през платформата Мудъл на НБУ.

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание – писмена задача и практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ до деня на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.