MHRB411 Управление на таланти. Работодателската марка

Анотация:

Цел на курса:

• Да осигури перспектива за разбиране на основните концепции и понятия от управление на талантите,

• Разбиране на действието на пазарните закони в областта на пазара на работна сила

• Разбиране на маркетинговия подход в процесите на управление и развитие на човешките ресурси

• Прилагане на маркетингови технологии при разработването на стратегиите за управление на човешките ресурси, насочени към планирането и реализацията на програми за работа с външната и вътрешната среда на организацията

• Използване на маркетингови инструменти в политиките на набиране, подбор и развитие на персонала

• Изграждане на конкурентни предимства на фирмата чрез работодателския бранд

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Тумбева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основната цел на този курс е да даде на студентите теоретични и практически познания (въвеждане в добрите практики) за управлението на талантите в глобалното общество чрез изграждане на ефективен работодателски бранд и запознаване с възможностите на маркетинговите технологии и инструменти за привличане и задържане на „подходящите хора“ за „подходящата работа“.

2) могат да

• анализират възможностите за откриване на талантите и тяхното развитие;

• осъзнават необходимостта от изграждане на работодателски бранд, който да привлича и задържа талантливите хора;

• използват добри практики по управление на талантите в организацията;

• оценяват и прилагат най-подходящите маркетингови инструменти за набиране, подбор и развитие на талантите.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите следва да имат формирано разбиране и познания за ефективно управление, разбирания върху основните понятия от теорията за управлението на човешките ресурси, умения по български език за правилно писане на управленски документи и компютърни умения за работа с текстообработващи програми и Internet.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

ARMSTRONG, M. and BARON, A., 2002. Strategic HRM. London: CIPD.

ARMSTRONG, M., 2006. A Handbook of HRM Practice. 10th ed. London: Kogan Page.

BOXALL, P. and PURCELL, J., 2003. Strategy and Human Resource Management. London: Palgrave.

Допълнителна литература:

Ackermann, Kari-Friedrih (Hrsg.) 2000 Balanced Scorecard fur Personalmanagament und Personalfuhrung: Praxisansatce und Diskussion. Wiesbaden 2000

Bentele/Piwinger/Shonborn (Hrsg.): Kommunikationsmanagamenht (Loseblattwerk): Neuwied 2005

Brett Minchington, Your Employer Brand – 2006

Daniel Stangl, Die Entwicklung einer marktorientierten Unternehmenskultur durh interes Marketing: Moglihkeiten und Grenczen, 2003

Das bunte Treiben, Soziale innovation – Eine Serie I brand eins – Arbeit und Leben in: Wirtchaft treibt coziale innovation. 2006

Hajj E. Flemings, The Brand YU Life: Re-thinking who you are through personal brand management 2006

Krishna De, Personal branding tip – whats your passion@- 2007

Zukunft des Personalmanagaments, in Personal manager, 3*2007

Zukunftmarkt Work Life Balamce: Wie Sie als familienfreundliher Betrirb den eigenen Unternehmenserfolg lancieren, 2007

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителни резултати на писмените задачи през семестъра и участие в семинар или чрез изпълнение на практическите задачи (проект) през семестъра, предадени през платформата Мудъл на НБУ.

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание – писмена задача и практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ до деня на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.