BCRM325 Дигитално управление на бизнеса

Анотация:

Курсът дигитално управление на бизнеса представя на студентите един интердисциплинарен проблем – този за дигиталното управление. Повечето от засегнатите въпроси и проблеми в тематичния план на курса са познати от практиката на всеки един от нас, но не присъстват в съзнанието ни като система в която са взаимосвързани и зависещи един от друг. Дигиталното управление на бизнеса се свързва с ползването и създаването на софтуери (ИКТ сфера), теорията и практиката на управлението (Бизнесадминистрация), средствата, стиловете и моделите на общуване (Масови комуникации), видове интелигентност – емоционална, социална, механична/инструментална (Когнитивна психология). Курсът подготвя студентите за практическо приложение и ползване на дигитални средства и канали за управление като им дава предимство в която от двете роли да попаднат на клиент/изпълнител или ръководител/предлагащ услуга или стока.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

гл. ас. Христо Чукурлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какво е дигитално управление, кои са неговите компоненти и как те функционират

• Какви са средствата за комуникация в дигитална среда с техните силни и слаби страни

• Кои са основните модели за управление на организацията и как са се развили в годините

• Кои са типовете дейност в едно предприятие/организация и свързаните с тях най-разпространени софтуери

2) могат:

• Да предвиждат и управляват рискове в дигитална среда

• Да делегират и приемат задачи и информация чрез дигитални средства

• Да намират и ползват софтуер за тип дейност

• Да направят задание за създаване на софтуер

• Да се адаптират при промяна на средата към управление/изпълнение на задачи – дигитално или реално, национално или интренационално, институционално или извънинституционално


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Базови знания в сферата на администрацията и управлението

• Работа с операционна система, софтуер

• Желание да експериментират и проверяват знанията, уменията и възможностите си по нетрадиционен начинФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Представяне на курса и преподавателя. Запознаване със студентите.
  2. Дигитална реалност – граници и особености. Определение на дигиталното. Какво е дигиталното, как се е наместило в света и живота ни и защо. Цифровият преност на информация срещу вълновият. Какво ще бъде следващото ниво – вълново, дигитално...телепатично? Особености на дигиталната реалност – идентичност и персона в нея. Пречупване на вродените представи за реално и виртуално.
  3. Управленски модели: от теория към практика. Най- популярни управленски модели. Как дигиталното навлиза в тях и ги променя. Преглед на класическата теория на управлението – модели и примери.
  4. Софтуерът – доброто/лошо дете на новото време. Поява и функции на софтуера. Двата типа софтуер – наличният (вече измислен) и несъществуващият (който предстои да се измисли).
  5. Видове сфтуери според типа дейност.Бизнес дейности и операция и съответния им софтуер. Финанси – бюджет, заплати, осигуровки. Нормативни документи – юридически софтуери – Апис, Сиела и т.н. Документооборот. Отпуски. Проверка на знания. Обяна на информация.
  6. Е-правителство – философия, модели, механизми и описание на модели, ефективност, връзка с корупцията, наченки и примери. Дигиталните рискове – вируси, хакери, лъжеинформация, бекъп, резервни копия, антивирусни програми, нелоялни служители – изнасяне и изтичане на информация, избора на пароли.
  7. Представяне на самостоятелни работи
  8. Представяне на самостоятелни работи
  9. Икономика на знанието. Интернет на нещата и Индустриален интернет

Литература по темите:

1. СТАНЧЕВА, Анастасия. Основи на управлението, издателска къща Стено, Варна 2006 г.

2. ТЕЙЛЪР, Фредерик. Научното управление, София: Профиздат, 1989 г.

3. ХАДЖИЕВ, Кристиян. Теория на организацията, издателство на НБУ, София 2011 г.

4. ГОЛМАН, Даниел. Емоционалната интелигентност, издателство Изток-Запад, София 2011

Средства за оценяване:

Задача 1: Студентът сам избира бранд/продукт или търси помощ от преподавателя за такъв и анализира маркетинговата стратегия, която е приложена при него във формат по избор - текст или презентация и в обем до 10 страници/15 слайда

Задача 2: По реален бранд/продукт, който не е развит достатъчно или по измислен студентът създава своя авторска маркетингова стратегия.

По време на текущото оценяване студентите работят по Задача 1, представят я, след това по Задача 2, представят я.

В деня на финалния изпит, ако нямате текущо оценяване, ще получите от преподавателя конкретно задание по двете задачи - анализ и създаване на стратегия.