BCRM305 Управлението на проекти и комуникационни техники

Анотация:

Изследванията през новото хилядолетие показват недвусмислено, че броят на проектите, които не стигат постигат поставената проектна цел, има постоянен тренд на нарастване. Една от основните причини проектите да не достигат до крайната си фаза според анализаторите е проблемът с комуникацията в проекта.

В горепосочената връзка курсът представя модерния поглед върху проект мениджмънта, фокусирайки върху проектната бизнес комуникация. На студентите се предлагат теоретико-методологическите и практико-приложни аспекти на бизнес комуникацията в проект мениджмънта - какво представлява проект и неговото управление, роля на проекта за управление на промяната и за изпълнение фирмената стратегия, актьори, структуриране и финансиране на проекта, избор и изграждане на екипи, планиране, изпълнение и контрол и др.

Освен това отделям специално внимание на обвързването на технико-методическите подходи с поведенчески ориентираните аспекти на проект мениджмънта. Така подчертавам важната роля на човека и необходимостта от бизнес комуникация във всеки един елемент/структура на в проект мениджмънта, т.е. че проектите се извършват и управляват от хора и че факторът човек/хора е поне толкова важен, колкото методите, подходите, техниките.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

проф. Иван Боевски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Знаят къде във изброените по долу характеристики на проект мениджмънта е необходимо включването на ефективна бизнес комуникация:

• какво представляват проектите и принципите на структурния подход за тяхното управление;

• каква е ролята на проекта за реализиране на фирмената стратегия;

• да дефинират необходимия обем и видове дейности за постигане на резултата на проекта;

• мрежовото представяне на проекта;

• да определят и обосновават необходимите за изпълнение на проекта ресурси;

• техниките за мотивиране и стимулиране на екипите и критериите за оценка на ефективността на екипите;

• спецификата на интернационалните проекти..

2) могат:

• Формулиране на основните принципи на структурния подход за управление на проекти и да определят различните нива на управление на проектите;

• Обосноваване на връзката между мисията на организацията и потребността от проекти;

• Анализиране на проблемите по определяне на фирмената стратегия и избора на адекватни проекти за нейната реализация;

• Определяне на актьорите в проекта, техните роли и отговорности и да дискутират проблемите, свързани с тяхното взаимодействие;

• Определяне на структурата на работните пакети;

• Оценяване на различните видове управленски структури и избират оптималната за съответния проект;

• Управляване на проектните разходи, време, персонала и да избягват/разрешават конфликти в рамките на проекта;

• Обосноваване и избиране проектни екипи и групи и съответни мотивационни модели.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Мениджмънт

• Маркетинг

• Микро- и макроикономикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Поради големия брой на специализирана литература, по долу съм дал само бай-важните. По време на преподаване на конкретната тема ще дам по разширена библиография.

Основен учебник:

? 1. Basu, A./ Faust, L. (2010): Gewaltfreie Kommunikation, M?nchen.

? 2. Bohinc, T. (2006): Projektmanagement: Soft Skills f?r Projektleiter, Offenbach.

? 3. Bohinc, T. (2010): Grundlagen des Projektmanagements: Methoden, Techniken und Tools, Projektleiter, Offenbach.

Допълнителна литература

? 1. Пенчев, Р. (1998): Управление на проекти, Издателство НБУ, София.

? 2. Kerzner, H. (2008): Projektmanagement, ?bersetzung der 9. Auflage des amerikanischen Originals, Redline GmbH, Heidelberg.

? 3. Williams, M (2009): The Principles of Project Management, Site Point Pty., Collingwood, Australia.

? 4. Wysocki, R. (2009): Effective Project Management, Fifths Edition, Wiley Publishing Inc., Indianapolis Indiana.