BCRM304 Дипломатическа кореспонденция и практика

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа във формата на лекции и 60 ч. самостоятелна работа. Изисква се активност от страна на студентите и се предполага самостоятелна работа по предварително зададени теми, доклад по една от тях или участие по време на семинарите.

Курсът се чете на български език.

Целите на курса са:

- да подготви студентите към работата с дипломатически и управленски документи;

- да помогне на студентите да добият практически навици за съставяне и оформяне на международни документи като важен инструмент в професионалната дейност в дипломатическите служби или международни организации;

- да научи студентите квалифицирано да оценяват различните видове международни документи, техните стилистични и езикови особености.

Основната цел на курса е да формира у студентите навици за устна комуникация в сферата на бизнеса, необходима за изграждането им в качеството на магистри по бизнес комуникации, за успешна професионална реализация.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р
 Марианна Конова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Знаят:

- основните исторически етапи на развитието на дипломатическото делопроизводство;

- нормативно-методическите материали по документирането на дипломатическата дейност;

- системата на дипломатическата документация;

- основните изисквания към оформянето на дипломатическите документи;

- езиковите и стилистичните особености на текстовете на дипломатическите документи;

- правилата на речевия етикет;

- терминологията на документите.

Могат да:

- оформят грамотно проектите на основните дипломатически документи, с използване на речници и справочници;

- се ориентират в различните речеви ситуации в съответствие с целта на писменото общуване;

- адекватно да реализират в дипломатическите документи своите комуникативни намерения;

- редактират текстовете на дипломатическите документи с оглед на екстралингвистични, езикови и стилистични изисквания.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

езикова култура на български език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Същност и значение на дипломатическия протокол и церемониал. Протоколни изисквания за дипломатическа акция.
 2. Представителни елементи на протоколно-церемониалната дейност.
 3. Представителни елементи на протоколно-церемониалната дейност.
 4. Протоколна практика на Република България.
 5. Документационното осигуряване и дипломатическата кореспонденция. Изискванията към дипломатическите документи. Дипломатическото делопроизводство, организация и значение на документационното осигуряване на дипломатическата служба. Дипломатическият документ. Дипломатическата кореспонденция. Конвенции, комюнике, меморандуми, декларации, заявления и изказвания на представителството, на министерството на външните работи, заявления и изказвания на представителите на държавата на международни съвещания, лична и вербална ноти, паметни забележки, частни писма от полуофициален характер, телеграми.
 6. Екстралингвистични изисквания към текста на дипломатическия документ /конфиденциалност, достоверност, целенасоченост/. Неутрален тон на изложението, сдържаност, недопустимост на "повишения" тон. Предваряване на аргументацията на партньора.
 7. Ред и особености на оформянето и използването на дипломатическите документи. Вербална нота. Лична нота.Частни писма от полуофициален характер. "Памятная записка".
 8. Меморандум. Послания на министрите на външните работи.
 9. Телеграми. Шифротелеграми. Информационни писма или тематични справки.
 10. Обзор на печата.
 11. Обзор на печата.
 12. Дипломатическият подстил като разновидност на официално-деловия стил. Лингвистични, лексически и граматични особености на текстовете на дипломатическите документи.
 13. Терминология на дипломатическия подстил.Международен речеви етикет. Протоколни формули.
 14. Представяне на презентации по курса
 15. Представяне на презентации по курса

Литература по темите:

Антонии Р. Изкуството да бъдем убедителни. С., 1994.

Апостолова Г. Убеждаващата комуникация. С., 1999.

Апостолова Г. и др. Теория и практиката на писмената и устната комуникация. Благоевград, 1997.

Борисова Л., Ведър Й. Писмени и устни комуникации. Ботевград, 2008.

Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол. М., 1999.

Бабенко В.Н. Язык и стиль дипломатических документов. М., 1999.

Кожухаров М. Дипломация и протокол. С., 1999.

Фелтъм Р. Дипломатически наръчник. С., 1995.

Юзефович Л.А. "Как в посольских обычаях ведется..." М., 1988.

http://tortuga.angarsk.su/fb2/kzmine01/Protokol_i_etiket_diplomaticheskogo_i_delovogo_obscheniya.fb2_1.htm