DEVM313 Психодиагностика на развитието

Анотация:

Целта на курса е да препостави знания и да формира професионални умения в няколко основни области на компетентност:

• процесът на оценяващо психологическо (психодиагностично) изследване на дете и юноша

• специфични особености на психодиагностичното изследване на дете и юноша;

• методи за провеждане на психодиагностично изследване в съответната възрастова група;

• основни групи психодиагностични инструменти и работата с тях;

• структура и съдържание на доклада от психодиагностично изследване на дете и юноша

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

гл. ас. Надя Колчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Успешно завършилите курса стузенти знаят и могат:

• да разбират и прилагат методологичните изисквания за провеждане на психодиагностично изследване на дете

• да познават основните групи психологически инструменти за оценка на деца и юноши;

• да прилагат в практиката си поне по един инструмент от основните изучавани групи;

• да планират и провеждат основно и проследяващо психодиагностично изследване на деца и юноши;

• да обобщават в доклад резултатите от проведено изследване с дете или юноша;

• да имат умения за адекватна професионална комуникация с деца и юноши, както и с техните родители и учители

• да прилагат професионалните етични принципи в работата си


Предварителни изисквания:
Базисни познания по:

• психология на развитието,

• експериментална психология,

• психопатология,

• въведение в клиничната психология.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Психодиагностиката като наука. Номотетичен и идеографичен подход в психодиагностиката. Класификация на психодиагностичните методи
 2. Стандартизирани методи в психодиагностиката (тестове)
 3. Психологическо изследване на детето и юношата
 4. Психологическо изследване на детето и юношата
 5. Разработване и представяне на резултатите и препоръките. Доклад от психологическо изследване
 6. Доклад от психологическо изследване
 7. Изследване на интелигентност
 8. Изследване на интелигентност
 9. Оценка на личността
 10. Оценка на личността
 11. Психодиагностика на ранното детство
 12. Оценка на училищната готовност
 13. Графични методи
 14. Проективни методи
 15. Представяне на задания

Литература по темите:

• Диагностика на психичното развитие, София, НИ, 1988

• Захариева Р., К. Гетова, Тестове за диагностика на психичното развитие на детето, София, УИ Св.Климент Охридски, 1999

• Калчев, Пл., Скали за тревожност в детска и юношеска възраст, Софиа, Изток-Запад, 2006

• Клинична психология, под ред. Вл. Иванов, Медицина и физкултура, 1976

• Кокошкарова, А., Психологическо изследване на личността в клиничната практика, София, Медицина и физкултура, 1984

• Манова-Томова В., Психологическа диагностика на ранното детство, София, НП, 1974

• Татьозов Т., Психодиагностика на ранното детство, Пловдив, Макрос, 1999

• Христозов Хр., Р. Пенушлиева, Психологическо изследване на детето, София, МФ, 1970

• Groth-Marnat, Gary, (2003), Handbook of psychological assessment / Gary Groth-Marnat. 4th ed., John Wiley & Sons, Inc.

• Goldfinger, K., A.M.Pomerantz, (2014), Psychological Assessment and Report Writing, Second Edition, SAGE Publications, Inc

• Martin R (1988) Assessment of Personality and Behavior Problems. Infancy through Adolescence, The Guilford Press

• Handbook of psychology, (2003), VOL. 10 Assessment Psychology, editor-in-chief Irving B. Weiner, John Wiley & Sons, Inc.

• Kellerman, H., A. Burry, (2007), Handbook of Psychodiagnostic Testing Analysis of Personality in the Psychological Report, 4th Ed., Springer

• Plante, Thomas G., (2005) Contemporary clinical psychology / Thomas G. Plante, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc.

• Wordrich, D.L. (1984). Children ‘s Psychological Testing, Brookes Publishing Co

Средства за оценяване:

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА