DEVM309 Превенция на агресията и асоциалното поведение в училище

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти, които имат практически интерес в областта на превенция на агресията и асоциалното поведение в училище. В него са представени основните принципи за превенция на социалните девиации в училище. Също така са разгледани подходящи модели и методи за диагностика на риска и справяне с този тип проблеми. Обърнато е внимание на изграждането на мрежи от специалисти и организации, които да са в помощ на учителите при справяне със социалните девиации на учениците.

В курса е предвидено студентите да участват активно, като всеки от тях да разработи вариант на програма/модел/методика за оценка на риска или справяне с агресията и асоциалното поведение в училище. Ще бъдат обсъдени и конкретни инструменти за дианостика на отделни форми на социални девиации при учениците.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

проф. Калин Гайдаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни принципи на програмите за превенция на агресията в училищеобяснение на агресията и социалните девиации

• методи за оценка на рискагенезиса и детерминацията на агресивното и девиантно поведение

• методи за превенция на агресията и социалните девиации при учениците

• основни подходи за диагностика и консултиране на случаи на девиантно и агресивно поведение

2) могат:

• да извършват оценка на риска от агресивно и девиантно поведение в училище

• да изготвят методики за превенция на агресията и социалните девиации сред учениците

• да изготвят индивидуална оценка за включване на ученика в програми за превенция на агресията и асоциалното поведение


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• знания в областта на психология на личността и социална психология

• интерес към изучаване на психологичните основи на агресията и социалните девиации в училище

• интерес към диагностика на риска и превенция на девиантното поведение при учениците в различните образователни степени.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Антисоциалното поведение – теория и терапия.(2012). С., Център за социални практики

2. Бэрон, Р. и Р. Ричардсон. Агрессия, С.П., 1998

3. Гайдаров, К., Девиантното поведение на непълнолетните. С., Албатрос, 1998

4. Гилинский, Я. (2007). Девиантология: Социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других отклонений. СПб., ЮЦ Пресс

5. Дайър, У. и Вринд, Дж. (2012). Психологическо консултиране – ефективни техники. С., Кибеа.

6. Дейвис, М., съст. (2008). Антология Социална работа. С., Унив. изд.

7. Змановская, Е. (2003). Девиантология. ИЦ „Академия”.

8. Калчев, П. Тормоз и виктимизация от връстниците. С., Парадигма, 2003.

9. Коралов, М. и Игов, И. (2010). Кибертормозът. Брошура за родители. С., УНИЦЕФ

10. Манасиева, Т. (2010). Девиантното и делинквентно поведение на децата (основи за превенция и корекция). С., Изток-Запад

11. Мирчев, М. (2005). Социологията за и в социалната работа. В: Текстове 2. Покана за социология. С., М-8-М.

12. Попов, Хр. Човешката агресия. Социалнопсихологични и психоаналитични аспекти. С., Color Studio, 1999.

13. Попов, Х.(2006). Психопатология на човешката агресия. С., ЛиК

14. Принципи на лечението на зависимостите. National Institute on Drug Abuse, National Institute of Health, USA

15. Хаджийски, М. (2008). Психологическо консултиране. В.Т., Фабер.

16.

17. Anderson, C., Bushman, B. (2002). Human Aggression// Annu.Rev.Psychol, 53

18. Clarke, E. (2007). Deviant Behavior. A Text-Reader in the Sociology of Deviance. Worth Publ.

19. Substance Abuse and Addictive Behavior (ch. 14)//Public Health Manual (2007). Massachusetts, USA

20. Griffiths, M. (2010). Crime and gambling: A brief overview of gambling fraud on the Internet// Int. J. Crimlogy

21. Fox, R. (2010). Food and Eating: An Anthropological Perspective. SIRC

22. Football Passions (2008). SIRC

23. Esbensen F.-A., Winfree, T., He, N., Taylor, T. (2010).Youth Gangs and Definitional Issues: When is a Gang a Gang, and Why Does it Matter?//Crime and Delinquency

24. Dembo, R., Schmeidler, J. (2003). A Classification of High-Risk Youths. // Crime and Delinquency

25. Fortin, L. (2011). Students’ antisocial and aggressive behavior:development and prediction//J.of Ed. Admin.

26. Children, Obesity and Health (2012). SIRC

27. Evaluating Crime Prevention through Social Development Projects: Handbook for Community Groups. Public Safety and Emergency, Canada

28. Petermann , F., Petermann, U. (1997). Behavior Therapy with Aggressive Children.

Средства за оценяване:

тест за проверка на знания

курсова работа

участие в дискусии