DEVM308 Специфични обучителни трудности

Анотация:

• Представяне на многообразието от дефиниции, етиологични теории, класификации и синдроми свързани със специфичните нарушения в ученето и научаването.

• Запознаване със съвременната диагностика в областта - дислексия на развитието.

• Запознаване с диференциалната диагноза между различни общи нарушения в ученето, при състояния като – дисфазия на развитието, умствена изостаналост, хиперкинетичен синдром.

• Определяне на водещите дефицити, свързани с развитието на грамотността и останалите училищни умения.

• Запознаване със съвременните терапевтични стратегии за преодоляване на специфичните нарушения на способността за учене.

• Изграждане на практически умения за диагностика, терапия и превенция на нарушенията в разглежданата област.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

доц. Екатерина Тодорова  д-р
доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Теоретичните модели за интерпретация на общите и специпичните нарушения в ученето.

• Подходи за изследване и диагностика на специфичните нарушения на способността за учене.

2) могат:

• Да разработват терапевтични програми зависими от индивидуалните различия в хетерогенната група на децата с нарушения в ученето и научаването.

• Да провеждат терапия, насочена към (1) преодоляването на когнитивния и езиков дефицит в тази популация; (2) специфичните нарушения на процесите – четене, писане, математически умения и математическо мислене.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни знания в областта на аномалното детско развитие.

• Добри комуникативни умения за работа с деца и емпатия.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Александрова Б., М. Райчева, Е. Богданова (2001). Герстманов синдром на развитието при деца със специфични обучителни затруднения. Специална педагогика, 3, 74-84.

2. Александрова Б., Е. Богданова (2003). Компоненти на вниманието и техните особености при деца със специфични обучителни затруднения. Психологични изследвания, 1, 119-129.

3. Андерсон Дж. (2002). Когнитивная психология, Структура языка, 339-371. Санкт Петербург, Питер.

4. Голдберг Д., С. Бенджамин, Ф. Крийд (1999). Заболявания на ранния живот: умствена изостаналост, в: Психиатрия в медицинската практика, 231-236, БПА.

5. Крайг Г. (2001). Психология развития, Физическое и когнитивное развитие в среднем детстве, 458-498. СП, Питер.

6. Мавлов Л. (2000). Фундаментална неврология. С.

7. Матанова В. (1998). Трудности в овладяването на аритметичните операции у ученици със специфични обучителни трудности. Специална педагогика, 2,22-30.

8. Матанова В. (2001). Дислексия. С., Софи-Р.

9. Матанова В. (2003). Психология на аномалното развитие. С., Софи-Р.

10. Международна класификация на болестите – Х ревизия (2003). Психични и поведенчески разстройства. С., НЦОЗ/БПА (второ издание).

11. Райнов В. (1993). Символното поведение на човека. С., БАН.

12. Тодорова Е., Р. Маринова (2003). Дискалкулия – прояви при дислексия, в: Ако детето ви има логопедичен проблем (сб.). С., ДЛЦ.

13. Тодорова Е. (2005). Диагностика на езиков дефицит при дислексия, Част І. С., ЛЦ Ромел.

14. Тодорова Е. (2005). Диагностика на езиков дефицит при дислексия, Част ІІ. С., ЛЦ Ромел.

15. Тодорова Е., Р. Якимова (2006). Дислексия – терминологичен речник, Пътища към четенето (мес. бюл.), 2, С., ЛЦ Ромел.

1. Тодорова Е. (2007 първо издание, 2008 второ издание). Дислексия, С., Изд. на НБУ.

16. Якимова Р. (2004). Нарушения на писмената реч. С., ЛЦ Ромел.

17. Якимова Р. (2004). Нарушения на писмената реч, Част ІІ, Нарушения на четенето. С., ЛЦ Ромел.

18. Aaron P. (1989). Dyslexia and Hyperlexia. New York.

19. Agnew J., Courtney D., Guinevere F. (2004). Effect of intensive training on auditory processing and reading skills. Brain and Language, 88, 21-28.

20. Blakemore S., U. Frith (2005). The learning brain. Blackwell Publishing, London.

21. Castles A., Coltheart M. (2004). Is there causal link from phonological awareness to success in learning to read? Cognition, 91, 77-111.

22. Cheung H. et al. (2001). The development of phonological awareness: Effects of spoken language experience and orthography. Cognition, 81, 227-241.

23. Chinn S., Ashcroft R. (1998). Mathematics for dyslexics. London.

24. Ehri L. (1989). The development of spelling knowledge and its role in reading acquisition and reading disability. Journal of Learning Disabilities, 22, 356-365.

25. Fawcett A., Nicolson R. (1994). Dyslexia with children. GB.

26. Lombardino L. et al. (1997). Linguistic deficits in children with reading disabilities.

27. Reid G. (1994). Specific learning difficulties (Dyslexia) – a hand book for study and practice.

28. Rescola L. (2002). Language and reading outcomes at age 9 in late-talking toddlers. Journal of Speech – Hearing - Language Research, 45, 360-371.

29. Rourke B. (1989). Nonverbal learning disabilities. New York, Guilford Press.

30. Rourke B. (1993). Arithmetic disabilities, specific and otherwise: A neuropsychological perspective. Journal of Learning Disabilities, 26, 211-226.

31. Selikowitz M. (1995).Dyslexia and other learning difficulties. New York, Oxford Press.

32. Snowling M., Bishop D., Stothard S. (2000). Is preschool language impairment a risk factor for dyslexia in adolescence? Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 41 (5), 587-600.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 25%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 50%

Самостоятелна работа (задания в Moodle)25%