DEVM307 Психология на агресивността и девиантното поведение

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти, които имат научен и практически интерес в областта на девиантното и агресивно поведение. В него са представени основни теоретични подходи, обясняващи този тип поведение. Също така са обяснени генезисът и детерминацията на социалните девиации, както и тяхната типология.

Разгледани са значимите форми на индивидуална девиация, като агресия, суицид, проституция, футболно хулиганство и др. Прилагат се актуални емпирични данни за състоянието на проблема у нас и в чужбина.

В курса са разгледани диагностиката на девиантното поведение в училище, както и подходящи методи за превенция и психологическа помощ на учениците и родителите.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

проф. Калин Гайдаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания по:

• основните теоретични подходи за обяснение на агресията и социалните девиации

• генезиса и детерминацията на агресивното и девиантно поведение

• психологическата същност и формите на агресивността и различните социални девиации

• основни подходи за диагностика и консултиране на случаи на девиантно и агресивно поведение

2) умения по:

• типологизиран на формите на агресивно и девиантно поведение

• диагностика на формите на агресивно и девиантно поведение

• индивидуално консултиране на случаи на агресивно и девиантно поведение в училище


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• знания в областта на психология на личността и социална психология

• интерес към изучаване на психологичните основи на агресивноста и социалните девиации

• интерес към психодиагностиката и психологичното консултиране.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература

1. Бэрон, Р. и Р. Ричардсон. Агрессия, С.П., 1998

2. Гайдаров, К. Криминалната личност (генезис и феноменология). С., Унив. изд., 2007

3. Гайдаров, К., Девиантното поведение на непълнолетните. С., Албатрос, 1998

4. Гилинский, Я. (2007). Девиантология: Социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других отклонений. СПб., ЮЦ Пресс

5. Голямата книга. Анонимни алкохолици. www.aa-bg.dir.bg

6. Дюркем, Е. (1999). Самоубийството. С., Женифер-Хикс.

7. Зографова, Й. (2001). Агресивността на българина в условията на преход. С.

8. Калчев, П. Тормоз и виктимизация от връстниците. С., Парадигма, 2003.

9. Караджов, Ю. (2001). Наркотиците – почти всичко за тях. С., Дилок

10. Кралев, П. (2009). Психотерапия на алкохолизма. В.Търново, Фабер

11. Лоренц, К. Агрессия .Так називоемое зло. М., 1994.

12. Льо Бон, Г. (2002). Психология на тълпите. С., Витяз

13. Манасиева, Т. (2010). Девиантното и делинквентно поведение на децата (основи за превенция и корекция). С., Изток-Запад

14. Марсър, Дж., Зад маската на юношеския сатанизъм. С., 1993

15. Попов, Хр. Човешката агресия. Социалнопсихологични и психоаналитични аспекти. С., Color Studio, 1999.

16. Попов, Х.(2006). Психопатология на човешката агресия. С., ЛиК

17. Попов, Х. Трафик на жени. Причини, последствия и противодействия. С., ЛиК.

18. Психични и поведенчески разстройства. Клинични описания и диагностични указания. С., 1992

19. Терзийски, К. (2011) Алкохол. С., Сиела

20. Cassel, E. & D. Bernstein (2007). Criminal Behavior. N.J., L. Elbraum

21. Ketcham, K. & W. Asbury (eds.) (2000). Beyond the Influence. Understanding and Defeating Alcoholism

22. Klama, J. Aggression of Animal and Man. L., 1988

23. Clarke, E. (2007). Deviant Behavior. A Text-Reader in the Sociology of Deviance. Worth Publ.

24. Vaillant, G. (1995). The natural history of alcoholism. Harvard Univ. Press

25. www.all-about-forensic-psychology.com

Допълнителна литература

1. Асенов, Б. Религиите и сектите в България. С., 1998

2. Василиев, В. Юридическая психология, Петербург, 1998

3. Григоров, И. Юридическа психология. С., 2008

4. Гърбачева, А. Психология на девиантното поведение. С., 1996

5. Зографова, Й. (1987). Проблеми на агресивността у човека

6. Китанов, К., К. Гайдаров и др. Проблеми на насилието, наркоманията и наркопрестъпността в средните училища. С., Партньори, 2000.

7. Карагьозов, И., Диагностика на девиациите в поведението. Благоевград, 1998

8. Крафт-Ебинг, Р.ф. (1999). Сексуална психопатия. С., ЛиК

9. Маджаров, Е. Юридическа психология. С., 1997.

10. Маджаров, Е. Психологическо портретиране на правонарушителите. С.,2001.

11. Нинов, Б., Поведение и отклонения. С., 1996

12. Нунев, Й., Ромското дете и неговата семейна среда. С., 1998

13. Проданов, М. Основни подходи за изследване на асоциалното поведение. В: Затворно дело бр. 2, 1995

14. Станков, Б. Личност и престъпно поведение. С., 1990

Средства за оценяване:

презентация 1

презентация 2