DEVM304 Професионално ориентиране на юношите

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с процеса на професионално ориентиране и кариерно развитие. Акцентът е върху подпомагане на избора на професия при юноши. Курсът предоставя както задълбочени теоретични познания в областта на кариерното развитие и консултиране, така и практически умения свързани с усвояването на техники за оценяване на интереси, потребности, ценности и личностни характеристики, необходими за професионалното ориентиране.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

гл. ас. Соня Драгова  д-р
доц. Пенка Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните теории, подходи и инструменти за провеждане на професионално ориентиране и консултиране;

• базови методи и техники за изследване и оценяване в областта на кариерното планиране и развитие;

2) могат:

• да развият умения и наласи за позитивна комуникация и работа с юноши и подкрепа на ресурсите им за професионален избор и реализация.

• да изготвят индивидуален план за индивидуално и кариерно развитие

• да прилагат основни психодиагностични инструменти


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Студентите да имат знания и/или умения: Основни познания на студентите в сферата на социалната психология, психология на личността, трудова и организационна психология, психология на развитието.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Професионалното ориентиране и консултиране – същност, цели, контекст, понятия, подходи.
 2. Кариерно развитие – дефиниции, модели и теории.
 3. Структурни теории за кариерното развитие: Теория за личностните черти и факторите на Франк Парсън; Теория за избора на професия (Vocational Decision Theory) на Джон Холанд; Социо-икономическите теории
 4. Теории, свързани с развитието: Теорията “Дъгата на жизнената кариера”/ Теория за развитието през целия живот на Доналд Сюпър; Теория за социалното учене на Джон Д. Крумболц; Теория за избора на кариера; Когнитивни теории
 5. Хуманистичните и холистични теории
 6. Тест 1
 7. Процес на професионално ориентиране и консултиране: етапи и цели
 8. Процес на оценяване в професионалното ориентиране и консултиране. Видове методи за оценка.
 9. Оценяване на интереси, потребности и ценности
 10. Оценяване на умения и способности
 11. Основни умения в процеса на професионално ориентиране и подпомагане
 12. Промотиране на професионалното ориентиране сред юношите
 13. Тест 2

Литература по темите:

• Василев Д., Я. Мерджанова. (2003). Теория и методика на професионалното ориентиране. С.

• Драганова Р. (2005). Ориентация към бъдещето и кариерното развитие на личността, Трети конгрес по психология, С.

• Енциклопедия по психология. Под редакцията на Р.Дж. Корсини. С.,1998.

• Ертелт, Б., Уилям, Ш., Айви, А. (2002). Наръчник за консултантска компетентност : С упражнения за развиване на умения за консултиране в образованието и професията. Варна: Зограф

• Мерджанова, Я. (2001). Наръчник по професионално консултиране. Унверситетско издателство “Св.Климент Охридски”, София.

• Crites, J.O. (1981). Career Counseling. Models, Methods and Materials. McCraw-Hill Publishing Company.

• Brown D., Brooks L. (eds.) (1990), Career Choice and Development, San Francisko

• Brunkan R. 1991. Psychological Assessment in Career Development, Handbook of Psychological Assessment, NY.

• Holland. J. (1985). Making vocational choices: a theory of vocational personality and work environment, NJ.

• Osipow, H.Samuel. (1983). Theories of Career Development, Prentice-Hall, Inc., Englewood, New Jersey.

Средства за оценяване:

тест - 50%

практическа задача - 50%