MEDM299D Правни аспекти на медицинския и здравния мениджмънт

Анотация:

Курсът е насочен към запознаване на студентите с правните основи на здравния и медицинския мениджмънт. Той преследва следните цели:

- да разкрие специфичните правни въпроси, с които се сблъскват лицата, осъществяващи управлението на лечебните заведения;

- да представи правния статус на лечебните заведения и особеностите при осъществяването на тяхната дейност.

прочети още
Управление на здравеопазването ДО

Преподавател(и):

доц. Ралица Костадинова  д-р
 Надежда Славчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- кои са здравните органи в Република България и какви са техните компетентности;

- каква е правноорганизационната форма за осъществяването на медицинска дейност в Република България;

- какъв е режимът на възникване на различните лечебни заведения;

- какви са правата и задълженията на пациентите и видовете юридическа отговорност на лечебните заведения;

2) могат:

- да различават различните видове здравни и лечебни заведения;

- да обосновават своите управленчески решения с релевантните законови разпоредби;

- да решават етични дилеми, възникнали в практиката на лечебните заведения.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Зиновиева Д. Правен режим на лечебните заведения, Част Първа. С., Сиела, 1999.

Зиновиева Д. Правен режим на лечебните заведения, Част Втора. С., Сиела, 2001.

Он лайн ресурси:

Професионален сайт “Предизвикай правото!” http://challengingthelaw.com/

Средства за оценяване:

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР