MEDM307D Стаж

Анотация:

Курсът представлява извънаудиторна заетост. Целта е студентите да се запознаят със спецификата на работата в областта на регламентите и стандартите в медицината и здравеопазването. По време на стажа студентите ще работят самостоятелно под супервизия на преподавателите и екип от ВМА, както и други експерти, работещи в специализирани лечебни заведения, като ще придобият знания за нормативния инструментариум, използван от отделните специалисти по профили.

прочети още
Управление на здравеопазването ДО

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р
доц. Полина Михова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) Знаят:

националното и европейското здравно законодателство;

2) Могат:

Да боравят с клиничните, параклиничните и терапевтичните стандарти; стандарти за лицензиране и маркетинг на лекарствени продукти; стандартите за храни и хранене; стандартите в електронното здравеопазване.


Предварителни изисквания:
• няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: