MEDM300D Системи за здравните грижи

Анотация:

" Запозноване с новите приоритети на системите за здравни грижи.

" Запознаване с организационните модели за здравни грижи.

" Представяне на типовете интегрирани здравни грижи и стратегии за привличане на партньори за здраве.

" Разглеждане на технологии за оценка на качеството на здравните грижи

прочети още
Управление на здравеопазването ДО

Преподавател(и):

проф. Живка Винарова  д. м. н.
доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

знаят:

" Организационните модели за здравни грижи.

" Проблемите на мениджмънта на здравните грижи и интервенциите в тази насока.

2) могат:

" Да правят сравнителен анализ на системите за здравни грижи

" Да владеят технологията за оценка на качеството в практиката по здравни грижи.


Предварителни изисквания:
По основните индикатори на общественото здраве.

По социално-медицинските проблеми на общественото здраве.

" По структурата на здравеопазната система.

" По здравен мениджмънт.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Ново обществено здравеопазване.Под ред.на В.Борисов, Зл.Глутникова, Ц.Воденичаров.С.1998, т.1, 542.

2.Обществено здраве.Ръководство за специализация на медицински сестри.Под ред.на К.Юрукова.С.,2001, 223.