MHRB413D Иновации и креативност в организацията

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Курсът въвежда студентите в проблематика, която е сред приоритетните направления за развитие на Европейския съюз – как да насърчаваме креативността и да въвеждаме иновации в съвременната организация, публична или частна. Неговият фокус е върху ролята на мениджърите и отделите по човешки ресурси за стимулирането и управлението на иновативността, но той създава и по-широка платформа за разбиране на творческото начало в съвременната организация и възможностите то да бъде материализирано в носещи полза продукти, услуги и процеси.

• Да ориентира студента в спецификата на понятията и дейностите „креативност” и „иновативност” и тяхното взаимодействие в съвременната организация

• Да даде инструменти на студентите за идентифициране на креативните индивиди и за анализ на креативния и иновативния потенциал на организацията

• Да анализира преимуществата и недостатъците на различните организационни форми за ситуиране и управление на иновационните екипи

• Да насърчи студентите да осъзнаят ролята си като специалисти по човешки ресурси за повишаване на креативния и иновативния потенциал на организацията

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р
доц. Юлиана Хаджичонева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какви са характеристиките на креативната и иновативната организация

• Каква е спецификата на работа с креативни и иновативни служители

• Какъв трябва да е иновативният лидер и експертът по човешки ресурси

• Кои са организационните форми за ситуиране на иновационните екипи

2) могат:

• Да идентифицират и анализират креативния и иновативния потенциал на организациите

• Да прилагат техники за генериране на креативни идеи

• Да прилагат методики за стимулиране, събиране и популяризиране на креативните идеи в организацията

• Да консултират висшия мениджмънт за поведенията, насърчаващи иновативността


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Знания/умения по управление на проекти

• Знания/умения по управление на промяната

• Опит от пребиваване (работа или стаж) в организационна/корпоративна средаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Фостър, Д. (2002) Как се раждат идеите, РОЙ Комюникейшън

Сире, М. и Ж. Ламиман (2002) Успешната иновация, Класика и стил

Робъртсън, А. и А. Греъм (2005) Управление на таланта, ИК АМАТ-АХ

Abernathy, W. and K. Clark (1988) Innovation: mapping the winds of creative destruction, in M. Tushman and W. Moore (eds) Readings in the Management of Innovation, Ballinger, 55-78.

Adair, J. (1990) Challenge of Innovation, Talbot Adair Press

Amabile, T.M. and N.D. Gryskiewicz (1989) The creative environment scales: work environment inventory, Creativity Research Journal, vol. 2, 231-53

Barker, A. (2002) The alchemy of innovation, Spiro Press

Barker, J. (2002) Future edge, William Morrow and Co

Bessant, J. and M. Grunt (1985) Management and manifacturing innovation in the UnitedKingdom and West Germany, Gower

Burgelman, R. and L. Sayles (1986) Inside corporate innovation, Free Press

Checkland, P. (1989) Soft systems methodology, Human Systems Management 8: 273-89

Child, J. (1988) Organisation: A guide to problems and practice, Harper & Row

Cordey-Hayes, M., P. Trott and M. Gilbert (1997) Knowledge assimilation and learningorganisations, in Butler, J. and A. Piccaluga (eds) Knowledge, technology and innovative organisations, Guerini E. Associati

Couger, J.D. (1996) Creativity and innovation, Boyd & Fraser Publishing Company

Daft, R. (1986) Bureaucratic versus non-bureaucratic structures and the process of innovation and change, in Bacharach, S. (ed) Research in Sociology of Organisations, JAI.

Drucker, P. (1985) Innovation and Entrepreneurship, Heinemann

Freeman, C. (1982) Economics of industrial innovation, Frances Printer

Gomulca, S. (1990) The theory of technological change and economic growth, Routledge

Hinton, M. and P. Trott (1996) The changing nature of of R&D: the role of reputation inorganisational choice. R&D Management 22: 4.

Каnter, R. (1985) The change masters, Unwin

Kimberly, J. (1981) Managerial innovation, in P. Nystrom and W. Starbuck (eds) Handbook of organisational design, Oxford Univ. Press

Knight, K. (1967) A descriptive model in the intra-firm innovation process, Journal of Business 40: 284-97

Miller, W. (1989) Creativity: The eight master keys to discover, Unlock your creative potential, Pleasanton

Mohr, L. (1969) Determinants of innovation, American Political Science review 63: 111-26

Newell, A., J.C. Show and H.A. Simon (1962) The process of creative thinking, in H.E.Gruber, G.Terrel and M. Werthaeimer, Contemporary approaches to creative thinking, Atherton Press, 65-66

Nystrom, K. (1979) Creativity and innovation, John Wiley

Osborne, S. and K. Brown (2005) Managing change and innovation in public service organisations, Routledge

Peters, T. (1988) Thriving on Chaos, Macmillan

Porter, M. (1985) Competitive advantage, Free Press

Robert, M. and A. Weiss (1988) The innovation formula, Ballinger

Rogers, E. and F. Shoemaker (1971) Communication of innovation, Free Press

Slevin, D.P. and J.G. Covin (1990) Juggling entrepreneurial style and organisational structure: How to get your act together, Sloan Management Review, Winter, 43-53.

Souder, W.E. (1987) Managing new product innovations, Lexington Books.

Trott, P. (1998) Innovation Management & New Product Development, Prentice Hall

Twiss, B. (1987) Managing Technological Innovation, Pitman

Urabe, K. (1988) Innovation and the japanese management style, in K. Urabe, J. Child and T. Kagono (eds) Innovation and management, International Comparisons, de Gruyter, 3-26

Von Stamm, B. (2003) The innovation wave, John Wiley & Sons

Zaltman, G., R. Dunkan and J. Holbek (1973) Innovation and organisations, John Wiley

Средства за оценяване:

Студентите получават крайна оценка, в резултат на успешното им представяне по време на семинара и електронните дискусии и поставени задачи минимум по 70% от темите.