MBAM654D Специфични инструменти за финансиране и развитие на туристическия бизнес

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите със специфичните източници за развитие на туристическия бизнес. Разглеждат се въпросите, свързани с особеностите на лизинга, неговите същностни характеристики и приложението му в сферата на туризма. Изясняват се теоретичните и практическите аспекти на франчайзинга като съвременен модел за управление на туристическия бизнес. Представят се примери за успешно разработени франчайзингови системи в туризма, най-вече в областта на хотелиерството и ресторантьорството. Отделено е място и на договорите за управление и таймшеърът в хотелиерството.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1)знаят:

• Спецификата и възможностите, които преодоставят различните източници за развитие на туристическия бизнес;

• Видовете лизинг и неговото икономическо значение за развитието на стопанските единици, работещи в областта на туризма.

• Същността и особеностите на франчайзинговия модел за управление на туристически фирми – места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, туристически агенции и др.

• Предимствата, които предлага франчайзинговият модел.

2) могат да:

• разграничават етапите на лизинговите операции.

• разработват франчайзинога система, приложима в сферата на туристическия бизнес.

• сключват франчайзингови договори.


Предварителни изисквания:
• Икономика на туризма

• Умения в анализирането на информация и разработването на практически задачиФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Въведение в тематиката – външни и вътрешни източници за развитие и финансиране на туристическия бизнес. Същност и особености на лизинга. Видове лизинг. 2. Икономическо значение на лизинга. Предимства и недостатъци на лизинга. Основни участници на лизинговите пазари. Етапи на лизинговите операции. 3. Правна характеристика и правно регулиране на лизинга. Примери за приложение на лизинга в туризма. Факторингът в областта на туризма – характеристика, специфични особености и приложение.
  2. 4. Поява и развитие на франчайзинга в търговската практика. Същност на франчайзинга. 5. Видове франчайзинг. Икономическо значение и предимства на франчайзинга за туристическия бизнес. 6. Влияние на франчайзинга върху търсенето и предлагането в международния туризъм. 7. Франчайзинговият договор в туризма. Разработване на франчайзингова система.
  3. 8. Франчайзингът в ресторантьорството. Примери за франчайзинг в сферата на ресторантьорството. 9. Франчайзинг в хотелиерството. Примери за франчайзинг в хотелиерството. 10. Договори за управление в хотелиерството. Таймшеъринг в хотелиерството.

Литература по темите:

1. Димитрова, Р., Мишева, М., Лекционен курс по „Специфични източници за развитие на туристическия бизнес”

2. Пиперкова, Л. Франчайзинг, лизинг, факторинг, Делова седмица, София, 1995

3. Дъбева, Т., Луканова, Г., Франчайзинг в хителиерството и ресторантьорството, Наука и икономика, Варна, 2014

4. Билярски, С., Франчайзинг бизнес, Франчайзинг БГ, София, 2010

5. Минкова, М. Франчайзингът в бизнеса и правото, Варна, 2001

6. Нешков, М. Възможности за създаване на франчайзингова система в структурата на туристическата стопанска организация., 1998

7. Тодоров, К. Франчайзингът, бизнес обречен на успех, София, 1998.

8. Conrad Lashley, Alison Morrison, Franchising Hospitality Services, 2000

9. Nelson, E., Migdal, Hotel Law, Transactions, Management and Franchising, 2015