MBAM677D Реинженеринг на процесите в туризма

Анотация:

• курсът е специфично насочен към създаване на познания за основните компетенции в областта на реинженеринга в туризма;

• за целта ще бъдат разгледани и дефинирани основните понятия и дефиниции, свързани с организационната ефективност и преструктуриране на основните процеси на всички равнища – организации, функционални направления, дейности и процеси;

• студентите ще бъдат запознати с процесите на реконструиране в туристическия сектор – хотелиерство, ресторантьорство и посредническа дейност с цел оптимизиране на обслужването ;

• ще се анализират критичните процеси в туристическата фирма с цел подобряване на ефективността на туристическата дейност;

• крайната цел е студентите да са в състояние да прилагат получените общотеоретични и специализирани знания при осъществяването на туристически управленски дейности и оптимизиране на процесите в туристическата фирма чрез подобряване на критичните измерения – разходи, качество, услуги и бързина на обслужване.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни понятия и дефиниции в реинженеринга на процесите в туризма;

• предпоставки за възникване на реинженеринга на процесите в туризма;

• изисквания на реинженеринга;

• модели и механизми за преструктуриране на отделните фази на цикъла на управление на туристическия продукт;

• методи на реинжеренеринга;

• резултати от реинженеринга;

• анализ и избор на процес за реорганизация и реконструиране;

• създаване на реинженеринг организация;

• проектиране на реинженеринг процеса;

• внедряване на реинженеринг промените.

2) могат:

• да познават същността, обхвата и съвременните възгледи на реинженеринга в туризма;

• да познават изискванията, методите и предпоставките за внедряване на реинженеринг промени;

• да анализират процесите в туристическата фирма;

• да мотивират избора на критичен процес за реконструиране;

• да създават реинженеринг организация в турристическата фирма – хотелиерска, ресторантьорска или туроператорска

• да определят потребностите от внедряване на радикални промени;

• да могат да препроектират основните процеси;

• да са в състояние да внедрят промените в резултат на реинженеринга;

• да прилагат получените общотеоретични и тясноспециализирани знания при осъществяването на управленски дейности в туризма.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Да познават основните понятия и дефиниции в сферата на туризмаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Караилиева, М. и колектив М.Рибов, С. Милева, П. Димитров, И. Комитски, Г.Колев, Й. Попниколова “Туризъм без граници - Реинженеринг и управление на риска в туризма, Изд. “Нова звезда”, С., 2004

Средства за оценяване:

Тест 50 %

Практическа задача 50