MBAM671D Организационни структури в туризма

Анотация:

Учебното съдържание определя съвкупността от знания, умения, навици и нагласи, които студентите трябва да придобият в процеса на обучението по организационните структури в туризма. При подбора на темите и тяхното систематизиране е взета под внимание логиката на съвременното развитие на туризма и опита, придобит в обществената практика. На тази основа в програмата са включени теми, свързани с типологизацията на структурите в туризма. Намерили са място научните знания за кадровото управление и комуникацията в туристическите сдружения. В самостоятелна тема са разгледани организационните въпроси, свързани с държавните, стопанските и нестопанските структури. Обхванати са и международните туристически организации. Засегнати са и въпросите за международните туристически борси и международните правни източници в туризма.

Задачите, които се решават с обучението по организационни структури в туризма са овладяване от студентите на характерните за тази учебна дисциплина теоретични знания и практически умения, способност за адаптивност в съответствие с изменящите се условия на работа, придобиване на умения за самостоятелна работа и за работа в екип, мобилност и сравнимост на получените знания и придобитите от тях способности.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Еленита Великова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• структурните компоненти и основните функции на организациите в туризма;

• държавните структури в туризма;

• стопанските и нестопанските структури в България;

• международните туристически организации;

• международните туристически борси.

2) могат:

• установяване на правилната форма на организация в туризма;

• защита на правата в международен аспект;

• организация на туристически борси.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Студентите трябва да имат подготовка, осигурена от обучението в началните курсове по дисциплините “Маркетинг”, “Търговия”, “Основи на управлението” и “Икономика на предприятието”.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Основна:

• Рибов, М., Организационни структури в туризма, Нова звезда, С., 2004.

• Великова, Е., Лекционен курс по организационни структури в туризма.

• ПАУНОВ, М., Организационна култура, Стопанство, София, 2005.

2. Допълнителна:

• Рибов, М. и кол., Конкурентни стратегии в туризма, Тракия-М, София, 2005.

• Рибов, М. и кол., Туризмът в ерата на развлекателната индустрия, Тракия-М, София, 2008.

• Великова, Е., Организационни структури за индивидуализиране на обслужването в туризма, Авангард Прима, София, 2008.

Средства за оценяване:

Разработване на казус и тест.