MBAM669D Туристически алианси

Анотация:

Учебната дисциплина “Туристически алианси” е ориентирана към изясняване на теоретичните основи и предпоставките за възникване на стратегическите алианси в туризма. Тя цели преди всичко да запознае студентите с типологизацията, спецификите и формите на обединяване на туристическите предприятия по различни критерии. Специално внимание се отделя на глобалния подход към проблематиката на алиансите в международния туризъм, както и на тенденциите за дестинация България и функциониращите по територията й туристически предприятия.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Еленита Великова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Особеностите на туристическите алианси;

• Законодателни ограничения при формирането на туристическите алианси

• Влиянието на туристическите алианси в съвременната корпоративна среда

2) могат:

• Да определят основната форма на създаване на туристически алианс

• Да познават тенденциите при формирането на туристическите алианси

• Да извличат полза от формирането на алианси в туризма


Предварителни изисквания:
• Студентите трябва да имат подготовка, осигурена от обучението в началните курсове по дисциплините “Маркетинг”, “Търговия”, “Основи на управлението” и “Икономика на предприятието”.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Основна:

• Великова, Ел., Стратегически алианси в туризма, Авангард Прима, С., 2012.

• Рибов, М., Ел. Великова, и кол., Стратегическият избор в туризма, Тракия-М, С., 2005.

2. Допълнителна:

• Bennett, M. (1997). Strategic alliances in the world airline industry. Progress in Tourism and Hospitality Research, 3(3).

• Berg, S., J. Duncan, P. Friedman, Joint Venture Strategies and Corporate Innovation, Oelgeschlager, 1982.

• Chathoth, P., M. Olsen, (2003). Strategic alliances: A hospitality industry perspective. International Journal of Hospitality Management, 22(4)

• Child, J., D. Faulkner, (1998). Strategies of Cooperation: Managing Alliances, Networks, and Joint Ventures, Oxford, New York: Oxford University Press.

• Collins, T., T. Doorley, Stratecig Alliances, InterEditions. 1992.

Средства за оценяване:

Разработване на казус и тест.