MBAM635D Магистърски стаж и аналитичен проект

Анотация:

Основните цели на курса са:

- Постигане на максимална обвързаност между научната теория по мениджмънт и нейните практически приложения в туристическата практика;

- Създаване на реални възможности за иновативност и стремеж за развитие на творческото мислене и управленско поведение на студентите;

- Осигуряване на възможности за цялостно прилагане на теоретичните постановки, изучавани в основните курсове;

- Повишаване на мотивацията на студентите за по-задълбочено усвояване на научните парадигми;

- Интегриране на изучаваните в НБУ курсове и създаване на възможности за участие на студентите в научно-изследователски проекти с национална и международна значимост.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
доц. Ирена Емилова  д-р
доц. Теодора Ризова  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- административните процедури за създаване и управление на нов и вече съществуващ бизнес;

- методите за изграждане на морално-етични ценности в мениджмънта и персонала на туристическите организации;

- специфичните условия за работа на бизнес организациите с публичните институции;

- приложенията на методите и подходите за работа в екип;

- законово-нормативната база, регламентираща създаването на туристическо предприятие и неговото управление.

2) могат:

- да прилагат административните процедури за създаване и управление на нов бизнес;

- да извеждат и прилагат методите за структурно изграждане на бизнес организации, в т.ч. формирането на морално-етични ценности в мениджмънта и персонала, в контекста на тяхната организационна култура;

- да прилагат ефективно управленските функции;

- да изпълняват дейности с публични институции, произтичащи от съответните нормативни разпоредби;

- да интерпретират законово-нормативната база, регламентираща създаването на ново предприятие и неговото управление


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Относно всеки един от курсовете застъпени в програматаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литера:

1. Научна литература по предприемачество и фирмено управление, респ. организация и управление на финансовата дейност.

2. Нормативни документи, регламентиращи и регулиращи създаването и управлението на икономически субекти със статут на търговец.

Допълнителна литература:

1. Научни публикации.

2. Периодика.

Средства за оценяване:

Проверката и оценката на компетенциите на студентите ще се извърши на основата на изпълнението на конкретни практически задание в периода на провеждане на стажа в конкретна бизнес организация или в рамките на специално организиран за целта курс към Проект "Учебно-тренировъчна фирма". Резултатите освен в писмена форма трябва да бъдат представени и под формата на презентация. Крайната оценка ще бъде оформена от специално назначена за целта комисия.