MBAM603D Квалиметрия и конкурентоспособност на туристическия продукт

Анотация:

Чрез тази дисциплина се цели придобиване на знания у студентите в областта на теорията на квалиметрията, прилаганата при нея система от критерии и показатели, методи за измерване и оценка, и специфичните изисквания, предявявани към тях при качеството на трудовите дейности, стоките и услугите в сферата на туризма. Специално внимание е отделено на критериите, показателите и методите за оценка на конкурентоспособността на туристическия продукт.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

проф. Манол Рибов  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Да прилагат квалиметрията в туроператорската, агентска, хотелиерска и ресторантьорска дейност

2) могат:

Да оценяват количествено качеството на туристическия продукт


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Рибов М., Квалитология на продукта, С., УИ Стопанство, 1992, 327 с.

Рибов М., Туризмът в ерата на качеството, С., Тракия - М, 2003, 720 с.

Рибов М., Управление на конкурентоспособността в туризма, С., Тракия М., 2004, 720 с.

Рибов М., Конкурентни предимства в туризма, С., Тракия М., 2001, 1005 с.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%