LEAB174 Културна история на Европа (на руски език)

Анотация:

Това е едносеместриален курс, насочен към развиване на уменията за четене и слушане с разбиране, който същевременно запознава студентите с историята, философията, религията, науката, изкуството и литературата на Европа от древността до наши дни. Специално подбраните учебни текстове представят по достъпен начин важни периоди, личности, творби от културната история на Европа. Упражненията към текстовете въвеждат основна терминология.

прочети още
Приложeн руски език за администрация и управление (на руски и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Периоди, събития, личности от историята и културната история на Европа;

• Автори и творби;

• Лексика и терминология, позволяваща комуникация по разглежданите теми в англоезична среда.

2) могат:

• Да четат текстове на руски език, посветени на историята и културата на Европа;

• Да поставят събития, имена, творби в съответните периоди от историята на Европа;

• Да общуват на разглежданите теми в англоезична среда.


Предварителни изисквания:
Базисно ниво на владеене на руски език А2

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Понятието култура. Култура, цивилизация и история. Основни периоди в развитието на Европейската култура.
 2. Древна Гърция. Минойско общество, Микана, Елинска цивилизация. Гръцките философи. Изкуство, поезия, драма.
 3. Рим: от град-държава до световна империя. Култура, наука, религия. Ранно християнство и Византия
 4. Специфика на Средновековната култура в Западна Европа. Основни етапи в културното развитие на западноевропейските страни през Средновековието.
 5. Характер на образованието. Естетически стилове. Романско и готическо изкуство. Характер на Европейския Ренесанс. Причини за възникването му. Основни периоди, философски и естетически принципи. . Ролята на Реформацията. Характер на образованието. Специфика и периоди на Ренесанса в отделните страни: Италия, Франция, Германия, Англия, Испания и Холандия. Европейската експанзия и колониализъм. Капитализъм. Монархии, революции, републики. Философски и естетически възгледи на Барока в Западна Европа. Причини за възникването му и характерни черти. Научна революция.
 6. Просвещение. Философски възгледи и естетически принципи. Общи белези и разлики между Възраждането и Просвещението в западноевропейските страни. Ролята на Енциклопедията.
 7. Френска революция. Индустриална революция
 8. Философия и култура на 19-ти век. Основни философски направления.
 9. Връзката на науката, културата и изкуството. Романтизъм: философски и естетически възгледи, основни теми и проблеми
 10. Между два века : Европа от край на 19-ти и началото на 20-ти век.
 11. Неокласицизмът в изобразителното изкуство и архитектурата. Реализъм: философски възгледи и естетически принципи. Натурализъм. Импресионизъм, Символизъм
 12. Първата световна война. Философия и култура. Нови изкуства и жанрове през първата половина на века: Кино, мюзикъл, цирк. Авангардните естетики в изкуството през първата половина на ХХ век.
 13. Втората световна война: влияние върху европейската култура. Насоки в развитието на изкуството, музиката и архитектурата през Втората половина на 20 век. Постмодернизъм и деконструктивизъм.
 14. Европа след Втората световна война. Създаване на международни организации. Конфронтация и студената война. Философски течения и научни открития.
 15. Съвременна Европа. Ролята на медиите за разпространението на културата. Радио, телевизия, интернет.

Литература по темите:

Алпатов М. В. Всеобщая история искусств. М., Л. Т. 1—2. 1948—1949. Андреев М. Л. Рыцарский роман в эпоху Возрождения. М., 1993. Античное наследие в культуре Возрождения. М., 1984.

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.

Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. София, 1933.

Вельфлин Г. Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса. М., 1934. Возрождение: культура, образование, общественная мысль. Иванове, 1985.

Воронина Т.О., Мальцева Н.Л., Стародубова В.В. Искусство Возрождения в Нидерландах, Франции, Англии. М., 1994.

Всеобщая история архитектуры. Т.4—5. М., Л., 1966—1967.

Всеобщая история искусств. Т.3. М., 1962.

Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. М., 1986.

Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Т.1—2. М.,1978.

Из истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1976.

Культура Возрождения и общество. М., 1986.

Культура Возрождения XVI века. М., 1997.

http://yanko.lib.ru/books/cultur/drach-hist_w_cult.pdf

• Допълнителна литература:

http://content.yudu.com/Library/A18l83/EuropeACulturalHisto/resources/5.htm

http://www.scribd.com/doc/72710359/Europe-a-Cultural-History#scribd

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/other_pubs/michalski_091104_report_annexes_en.pdf

http://www.acls.org/uploadedFiles/Publications/OP/52_Literary_Cultures_in_East_Central_Europe.pdf