BAFB659 Финансов контрол

Анотация:

Курсът разглежда теми, свързани с усвояването на материята по финансов контрол. Целта на учебната дисциплина е да създаде и развие знания, отнасящи се до институционалната рамка на финансовия контрол. Насочен е към изпълнението на две основни функции:

- да разяснява задълбочено и интегрално, но същевременно по достъпен начин институционалната структура на финансовия контрол;

- да съдейства за изграждане на умения, необходими в контролната практиката.

При интерпретирането на тематичните единици са представени както традиционните подходи, така и съвременните тенденции в областта на финансовия контрол. Целта е да се отговори на съвременните изисквания за широко обхватна и задълбочена подготовка на студентите в тази област.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Пламен Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1/знаят: - видовете контрол и технологията на финансовия контрол;

2) могат: - да участват в контролният процес;

- да прилагат отделни методи и техники на контрола;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

По счетоводство и финансово правоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Възникване и развитие на финансовия контрол.
 2. Същност на финансовия контрол, елементи, видове и форми
 3. Принципи, методи и подходи
 4. Грешки, измами и злоупотреби
 5. Организация и видове контролни органи
 6. Вътрешен контрол-СФУК, метода КОСО, компоненти и вътрешен одит
 7. Контрол / одит / на СП
 8. Финансов одит. Видове. НФО
 9. Контрол на АДФИ Имуществена отговорност
 10. Данъчен и осигурителен контрол. Видове данъци и осигуровки
 11. Корпоративен контрол
 12. Бизнес контрол
 13. Дигитализация на контролния процес
 14. Документиране и реализиране на резултатите от контролна дейност
 15. Презентация на курсов проект и тест

Литература по темите:

1. Динев, М. Контрол и регулиране в социалното управление, С. 2015г

2. ЗСП

3. ЗАДФИ

4. ЗФУКПС;

5. ЗВОПС ;

6. ЗНАП

7. ЗНФО

8. ЗКФН

9. ЗБНБ

10. Лекции;