BAFB625 Управленско счетоводство

Анотация:

• В Курса „Управленско счетоводство” се представят: характеристиката на разходите и себестойността, особеностите при установяването и счетоводното отчитане на разходите по икономически елементи, моделите за счетоводно отчитане на разходите за производствено- стопански дейности и методите за калкулиране на себестойността на продукцията и услугите. Теоретичните постановки по теми се онагледяват с подбрани задачи и казуси от практиката.

• Целта на курса „Управленско счетоводство” е да осигури базова теоретико-приложна подготовка относно калкулирането на себестойността на продукцията и услугите и създаването на необходимата за нуждите на управлението счетоводна информация.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Характеристиката на разходите и на себестойността

• Особеностите при установяване и отчитане на разходите по икономически елементи

• Моделите за счетоводно отчитане на разходите за производствено- стопански дейности

• По-често използваните в практиката методи за калкулиране на себестойността на продукцията и услугите.

2) могат:

• Да определят и отчитат разходите по икономически елементи

• Да разпределят и отчитат разходите по дейности

• Да избират и прилагат подходящ метод за калкулиране на фактическата себестойност на продукцията и услугите


Предварителни изисквания:
знания по финансово счетоводство или счетоводство на предприятието

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Управленското счетоводство като вид отчетна система – 2ч. 2. Разходите и себестойността в системата на управленското счетоводство -2 ч.
  2. 3. Особености при установяване и счетоводно отчитане на разходите по икономически елементи – 4 ч. 4. Модели за счетоводно отчитане на разходите за производствено- стопански дейности - 6 ч. 5. Калкулиране на фактическата себестойност на продукцията и услугите – 16 ч.

Литература по темите:

1. АВЕРКОВИЧ, Е., Г. Илиев и др. Управленско счетоводство. В. Търново, Фабер, 2010.

2. АВЕРКОВИЧ, Е., Г. Илиев и др. Управленско счетоводство (сборник от задачи, тестове и казуси). В. Търново, Фабер, 2008.

3. АРАБАДЖИЕВА, Р., Димитрова, И. Управленско счетоводство. София, Парадигма, 2007.

4. ЙОНКОВА, Б. Управленско счетоводство. София, Ромина, 2008.

5. СИМЕОНОВА, Р. Калкулацията – инструмент за управление на разходите. Свищов, Ценов, 2005.

6. ПАЛИЙ, В.Ф. Основы калкулирования. Москва, Финансы и статистика, 1984.

7. ПАНЧЕВА, Ст., Иванова Г. Проблеми при счетоводното отчитане на брака в производството. – Г о д и ш н и к на С.А. “Д.А.Ценов” Свищов, том СХ, 2008, с. 113 - 149.

Средства за оценяване: