MUSB014FD Фолклорни танцови изкуства

Анотация:

• Курсът по Български фолклорни танци има за цел да запознае студентите с богатството и многобразието на българския фолклорен танц.

• Обучението е свързано със запознаване със спецификата и стилистиката на танцовия фолклор, както и неговото претворяване на сцена.

• Придобиват се познания по отношение характеристиката на танца в различните фолклорни области на България. Разглежда се връзката на танцовото изкуство с другите изкуства.

• Отделните теми са посветени на посочените проблеми. Степенуването и разпределението им в процеса на обучение - предвид тяхната взаимна зависимост - се предопределя от избран методически подход и от хронология за практическо усвояване на знания, като се вземат предвид и индивидуалните особености, музикалното и техническо развитие на всеки един от обучаваните.

• Танцовите образци предназначени за практическото обучение са разнообразни по характер и настроение, степенувани са по трудност.

• Изучаването на танцови образци от различните фолклорни области ще даде възможност на студентите да изградят свой собствен стил на танцуване.

прочети още
Български фолклор - музика и танц

Преподавател(и):

гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Имат познания в областта на българския тракийски танцов фолклор

• Придобиват познания по отношение фолклорния танца

• Придобиват познания относно стилистиката на българския танц в изучаваните фолклорни области.

2) могат:

• Придобиват практически умения в областта на българския танц

• Могат да изпълняват танцови образци от изучаваните фолклорни области

• Могат да използват получените знания в своята работа и последващо обучение..


Предварителни изисквания:
• Общи познания в областта на българския танц.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Тракийска фолклрона област - граници, население, архитектура и поминак. Фолклорни костюми.
  2. Тракийска фолклрона област - музикални инструменти, характеристика на музикалния и танцовия фолклор на областта.
  3. Подобласти на Тракийската фолклорна област - характеристика и специфика на танцовия фолклор.
  4. Разучаване на образци от Западна Тракия.
  5. Разучаване на образци от Централна Тракия
  6. Разуаване на образци от Странджа
  7. Текущ конторл

Литература по темите:

• Вакарелски, Хр. Етнография на България, С. 1974

• Велева, М. Разнообразие на българските народни носии, С. 1969, В: Танцова самодейност, бр. 11/12

• Дженев, К., К. Харалампиев, Теория за строежа на движенията в българската хореография, С. 1965

• Джуджев, Ст. Българска народна музика, С. 1970

• Дикова, М. Стил и характер на българските народни танци, С. 1955

• Донков, И. Народни хора от Великотърновския край, В. Търново, 1999

• Захариев, П. Характерни особености на тракийските танци. С. 1957, В: Танцова самодейност, бр. 12

• Илиева, А. Жанр и форма на добруджанския танцов фолклор, С. 1976

• Кацарова, Р. Български танцов фолклор, С. 1955

• Кацарова, Р. Хора и игри от с. Хлевене, Ловешко, БАН., С. 1956

• Кацарова, Р. Хора и игри от Североападна България, С. 1956

• Кацарова, Р. Хора и игри от Странджа, С. 1955

• Петров, К. Български народни танци от Северозападна и Средна Северна България, С., 1993

• Петров, К. Български народни танци от Североизточна България. Добруджа, С., 1993

• Петров, К. Български народни танци от Тракия, С., 1995

• Петров, К. Български народни танци от Югозападна България. Пирин, С., 2008

• Руйчев, К. Пирински фолклорни хора, Благоевград, 1977

• Тодоров, Т. Фолклорната традиция и съвременността, С., 1982, В: Художествена самодейност, бр. 4

• Торнев, П. Историческо развитие и същност на танца, С., 1967, В: „танцово изкуство”,

• бр. 4

• Библиотека „Танцова самодейност”

Средства за оценяване:

практически задачи